ದರಕರಾರು ಪಟ್ಟಿ

 

 

 

ವಿಷಯ 

ಸುತ್ತೋಲೆ-3  2020ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.      ದಿನಾಂಕ:- 21-04-2020

ವೀಕ್ಷಣೆ 

ಸುತ್ತೋಲೆ-2  2020ರ  ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ   ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಬಿತ್ತನೆ  ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:- 20-04-2020

ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಸುತ್ತೋಲೆ-1  2020ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ  ದಿನಾಂಕ:-08-04-2020

ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-1  ದಿನಾಂಕ :21-09-2019 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-2  ದಿನಾಂಕ :27-09-2019 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-3  ದಿನಾಂಕ :03-10-2019 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-4  ದಿನಾಂಕ :10-10-2019 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2019-20ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-5  ದಿನಾಂಕ :07-12-2019 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-1  ದಿನಾಂಕ : 01-09-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-2  ದಿನಾಂಕ : 01-09-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-3   ದಿನಾಂಕ :06-09-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-4  ದಿನಾಂಕ : 14-09-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-5  ದಿನಾಂಕ : 29-09-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ  
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-5 ಪರಿಷ್ಕೃತ    ದಿನಾಂಕ : 29-09-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-6   ದಿನಾಂಕ : 04-10-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ  
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-7   ದಿನಾಂಕ : 25-10-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ  
2018-19ರ  ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ-8   ದಿನಾಂಕ : 13-12-2018 ವೀಕ್ಷಣೆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-04-2020 04:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: seedsjda