ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

.

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಪದನಾಮ  ಇ-ಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 1 ಆಯುಕ್ತರು  agricommr.kar@nic.in  08022074101  080-22212804
2 ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  agridir@kar.nic.in  08022074103  080-22242746
3 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಭಿವೃಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ)  addcdp@gmail.com   08022074104  080-22210237
4 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ)  agriadhrd@gmail.com   08022074133  080-22100664
5 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾವಯವ)  addl.organic@gmail.com   08022074117  080-22210743
6 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)  agrijdadm@gmail.com  8277929812  080-22215053
7 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಭಿವೃಧಿ)  agriplankar@gmail.com   8277929814  080-22074104 
8 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಸ್ತರಣೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇ - ಆಡಳಿತ agrijdet@kar.nic.in   8277929820  080-22291938 
9 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕ್ಷೇತ್ರ  ಪ್ರಯೋಗ)  agrift2012@gmail.com   8277929821  080-22074119 
10 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳೆ ವಿಮೆ) agriinsurence2019@gmail.com   8277929822  080-22074123 
11 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಕರ)  agrijdinputs@nic.in   8277929818  080-22074166 
12 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ)

krishibhagya@gmail.com

agrisps@nic.in 

8277929833  080-22074182/142 
13 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬೆಳೆ ವಿಮೆ)  agriinsurence2019@gmail.com    8277929826/9989  080-22074123/188 
14 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಸಗೋಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪರಿಕರ) 

ddamanur@gmail.com

8277929827  080-22074143/181 
15 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭೂಚೇತನ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ)

ddabhoochetana@gmail.com

nfsm.karnataka2018@gmail.com 

8277929825  080-22074165/127
16 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಾಹಿತಿ)

ddapp146@gmail.com 

agriinf137@gmail.com  

8277929828  080-22074137/146 
17 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರೈತ  ಸಂಪರ್ಕ  ಕೇಂದ್ರ) 

agri.kar2019@gmail.com

agrirsk@nic.in 

rkvykar@gmail.com

8277929824  080-22074138/163/132/161
18 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ ) agriplankar@gmail.com   8277929823  080-22074156/114 
19 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ) organiccell@gmail.com   8277929829  080-22074111 
20 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ)

agrifcl@nic.in  

agripricecommission@gmail.com  

8277929830  080-22074118/169
21 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ  ಪ್ರಯೋಗ)

agrift2012@gmail.com

8277929855 080-22074134
22 ಆತ್ಮ ಕೋಶ 

atmacell@gmail.com 

8277929875 080-22074158

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-09-2020 04:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin