ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

 ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಬಾದಾಮಿ 

8277933512

2

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

 ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಬಾದಾಮಿ 

8277933513

3

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

 ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಬಾದಾಮಿ 

8277933514

4

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

 ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಬಾದಾಮಿ 

8277933515

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ

8277933516

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ

8277933517

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕುಲಗೇರಿ

8277933518

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಬಾದಾಮಿ

8277933519

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕೆರೂರು

8277933520

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕೆರೂರು

8277933521

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕೆರೂರು

8277933522

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕೆರೂರು

8277933523

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕುಲಗೇರಿ

8277933524

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕುಲಗೇರಿ

8277933525

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕುಲಗೇರಿ

8277933526

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933527

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933528

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933529

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933530

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಲದಗಿ

8277933531

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಲದಗಿ

8277933532

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಲದಗಿ

8277933534

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಲದಗಿ

8277933537

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮಪುರ್

8277933538

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮಪುರ್

8277933539

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933540

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮಪುರ್

8277933541

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀಳಗಿ

8277933543

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀಳಗಿ

8277933544

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀಳಗಿ

8277933546

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀಳಗಿ

8277933547

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಸ.ಕೃ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀಳಗಿ

8277933548

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅನಗವಾಡಿ

8277933549

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಕೃ.ಅ, ಜ.ಕೃನಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933550

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀಳಗಿ

8277933551

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ  ಬಿಳಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅನಗವಾಡಿ

8277933552

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಹುನಗುಂದ

8277933554

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933556

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮೀನಗಡ್

8277933557

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇಲ್ಲಕಲ್

8277933558

41

ಕಚೇರಿ ಎಡಿಎ, ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮಿನಗಡ್

8277933559

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮಿನಗಡ್

8277933560

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮಿನಗಡ್

8277933561

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇಲ್ಲಕಲ್

8277933562

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇಲ್ಲಕಲ್

8277933563

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇಲ್ಲಕಲ್

8277933564

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕರಡಿ

8277933565

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುನಗುಂದ

8277933566

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕರಡಿ

8277933568

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277933569

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277933570

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277933571

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277933572

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾವಲಗಿ

8277933574

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277933575

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277933576

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೇರದಲ್

8277933577

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾವಲಗಿ

8277933578

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೇರದಲ್

8277933579

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೇರದಲ್

8277933580

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೇರದಲ್

8277933581

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೇರದಲ್

8277933582

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾವಲಗಿ

8277933583

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೇರದಲ್

8277933584

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾವಲಗಿ

8277933585

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಮುಧೋಳ್

8277933586

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಧೋಳ್

8277933587

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಧೋಳ್

8277933588

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲೋಕಾಪುರ್

8277933589

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಧೋಳ್

8277933590

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಧೋಳ್

8277933591

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲೋಕಾಪುರ

8277933592

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಧೋಳ್

8277933593

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲೋಕಾಪುರ್

8277927770

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲೋಕಾಪುರ್

8277927771

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುಳೇದ್ ಗುಡ್ಡ

8277927772

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಧೋಳ್

8277927773

78

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2 ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277927774

79

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2 ಕಛೇರಿ ಜಮಾಖಂಡಿ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಜಮಾಖಂಡಿ

8277927775

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277927776

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277927778

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929918

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929919

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

 (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929920

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929921

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಂ&ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929924

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929934

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929925

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929926

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929927

10

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929928

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929931

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8277929935

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

8277929937

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

8277929938

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನೇಕಲ್

8277929941

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ

8277929942

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಿಗಣಿ

8277929945

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸರ್ಜಾಪುರ

8277929950

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾವರೆಕೆರೆ

8277929947

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾವರೆಕೆರೆ

8277929948

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಗ್ಗಲೀಪುರ

8277929951

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೆಂಗೇರಿ

8277929952

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೆಂಗೇರಿ

8277929953

24

ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಿಟ್ಟಗನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಿಟ್ಟಗನಹಳ್ಳಿ

8277929957

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಆನೇಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್

8277929958

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಆನೇಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಆನೇಕಲ್

8277929959

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

8277929961

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

8277929962

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

8277929963

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

8277929964

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಮಧುರೆ

8277929965

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಮಧುರೆ

8277929967

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಮಧುರೆ

8277929968

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಬೆಲವಂಗಲ

8277929969

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಬೆಲವಂಗಲ

8277929970

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತುಬಗೇರಿ

8277929972

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾಸಲು

8277929973

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾಸಲು

8277929974

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

8277929975

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

8277929976

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

8277929978

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾಲ

8277929979

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೆಸರಗಟ್ಟ

8277929980

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾಲ

8277929981

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೆಸರಗಟ್ಟ

8277929983

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929985

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

8277929986

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ

8277934001

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ

8277930014

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಪೀ.ಶೇ.ವಿ.ಪ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಪೀ.ಶೇ.ವಿ.ಪ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು

8277934003

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಪೀ.ಶೇ.ವಿ.ಪ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಪೀ.ಶೇ.ವಿ.ಪ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು

8277934005

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

8277934006

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

8277934007

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತ್ಯಾಮಗುಂಡ್ಲು

8277934008

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತ್ಯಾಮಗುಂಡ್ಲು

8277934009

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತ್ಯಾಮಗುಂಡ್ಲು

8277934010

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನೆಲಮಂಗಲ

8277934013

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸೋಮಪುರ

8277934014

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸೋಮಪುರ

8277934015

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸೋಮಪುರ

8277934016

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

8277934017

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

8277934018

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ

8277934019

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚನ್ನರಾಯನಪಟ್ಟಣ

8277934021

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚನ್ನರಾಯನಪಟ್ಟಣ

8277934024

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

8277934023

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

8277934027

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ

8277934029

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಂದಗುಡಿ

8277934031

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಂದಗುಡಿ

8277934032

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಂದಗುಡಿ

8277930048

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ

8277930050

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಛೇರಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ

8277934036

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಕಛೇರಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ

8277934037

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಕಛೇರಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ

8277934038

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934039

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಜಾರಿದಾಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277934042

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934044

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934045

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934048

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277934049

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಜಾರಿದಾಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277934051

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934052

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277930073

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277930074

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಅಥಣ

8277930075

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934053

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934054

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934055

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934056

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934057

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934058

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934059

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934060

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934061

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934062

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934063

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934064

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934065

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934066

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934067

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934068

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934069

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934070

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934071

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934072

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934073

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934074

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934075

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934076

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934077

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934078

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934079

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934080

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934081

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934082

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934083

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930116

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934084

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934085

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934086

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934087

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934088

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934089

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934090

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930125

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ (ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ)

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934091

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934092

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934093

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934094

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934095

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930131

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934096

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930133

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಿಟ್ಟೂರು

8277934097

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಿಟ್ಟೂರು

8277934098

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934099

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934100

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934101

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934102

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934103

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277934104

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277930142

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277930143

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934105

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934106

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934107

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277930147

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934109

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934110

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934112

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934113

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934115

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934116

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934117

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934118

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277930156

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934119

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934120

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934121

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934122

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277930161

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934124

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934125

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934126

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934127

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934128

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934129

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934130

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277930169

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934131

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934132

98

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277930172

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277930173

100

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934133

101

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934134

102

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934135

103

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934136

104

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934137

105

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934138

106

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934139

107

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934140

108

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934143

109

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934144

110

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277934145

111

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277934146

112

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934147

113

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277930187

114

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277934148

115

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277930189

116

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277930190

117

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934149

118

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934150

119

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934152

120

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934153

121

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934154

122

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934155

123

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934156

124

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934157

125

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

8277934158

126

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934159

127

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934160

128

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934161

129

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934162

130

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934163

131

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934164

132

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934165

133

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934166

134

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರೇಭಾವಿ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934167

135

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934168

136

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934169

137

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934170

138

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934171

139

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277930217

140

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277930218

141

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934172

142

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934173

143

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934174

144

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934175

145

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934176

146

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934177

147

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934178

148

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಗೋಕಕ್

8277934179

149

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934180

150

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934181

151

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934182

152

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934183

153

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934184

154

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934185

155

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934186

156

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934187

157

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934188

158

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277930239

159

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934189

160

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934190

161

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೇಡಿ

8277934192

162

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934193

163

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934194

164

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934195

165

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934196

166

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934197

167

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934198

168

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934199

169

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934200

170

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934201

171

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934202

172

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934203

173

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934204

174

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934205

175

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934206

176

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934207

177

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934208

178

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934209

179

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934210

180

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934211

181

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934212

182

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277930264

183

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277930265

184

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277930266

185

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277930267

186

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277934213

187

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277934214

188

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277934215

189

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277934221

190

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277930272

191

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277934217

192

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277934218

193

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜಂಬೋಟಿ

8277934219

194

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜಂಬೋಟಿ

8277934220

195

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934223

196

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934225

197

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934226

198

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934227

199

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934228

200

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277930283

201

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277930284

202

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934229

203

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277930286

204

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934230

205

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934231

206

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934232

207

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934233

208

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934235

209

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934236

210

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

8277930293

211

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934237

212

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934238

213

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930296

214

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930297

215

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930298

216

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934239

217

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934240

218

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934241

219

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930305

220

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934244

221

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934245

222

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934246

223

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930309

224

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934247

225

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930311

226

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930312

227

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930314

228

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934248

229

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934249

230

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930317

231

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930318

232

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934250

233

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934251

234

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930321

235

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934253

236

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930323

237

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277934254

238

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277934255

239

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277934256

240

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277934257

241

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277934258

242

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277934259

243

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934260

244

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934261

245

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934262

246

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934263

247

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277930337

248

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277930338

249

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934264

250

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934265

251

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277930341

252

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934266

253

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934267

254

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934268

255

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934269

256

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934270

257

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934271

258

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934272

259

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಸವದತ್ತಿ

8277934273

260

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934274

261

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934275

262

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934276

263

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934277

264

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934278

265

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934279

266

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934280

267

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934281

268

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934282

269

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934283

270

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934284

271

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934285

272

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934286

273

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934287

274

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277934288

275

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277934289

276

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277934290

277

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277930368

278

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಅರಬಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ

ರಾಯಭಾಗ

8277930369

279

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277930370

280

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೈ.ಗೊ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934291

281

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೈ.ಗೊ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934292

282

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277927789

283

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277927792

284

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277927812

285

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277927834

286

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277927839

287

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277927860

288

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277927861

289

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಕಿಟ್ಟೂರು

8277927862

290

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277927863

291

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277927864

292

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277927865

293

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277927866

294

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ನಗರಮುನೋಳಿ

8277927867

295

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277927868

296

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277927869

297

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277927878

298

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277927879

299

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277927887

300

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277927888

301

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277927927

302

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277927928

303

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277927937

304

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277927944

305

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277927954

306

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277927975

307

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277927979

308

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277927989

309

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277927997

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930401

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930402

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930445

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, (ರಾ.ಪ್ರಿ.ಬೀ.ಪ್ರ), ಬಳ್ಳಾರಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, (ರಾ.ಪ್ರಿ.ಬೀ.ಪ್ರ), ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930403

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277927999

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್ ಎಂ.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930406

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928181

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930407

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928000

10

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

 

8277934298

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934293

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928008

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277928012

14

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277928080

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934294

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934295

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930411

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930412

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934296

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934297

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934298

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934299

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934300

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930419

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930420

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930421

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930422

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930423

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930424

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930425

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928081

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928090

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928108

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928111

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928118

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928123

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928131

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928159

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277930426

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277928176

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277934301

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277934302

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277930429

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277934303

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277930431

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277930432

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

8277928182

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930433

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930434

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277928191

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930435

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930436

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930438

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277928222

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930437

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277930439

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಂಡೂರು

8277928228

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277934304

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930443

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930446

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930447

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930448

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930449

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930453

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930454

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930455

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930457

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930458

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930459

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930460

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930461

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930462

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930463

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930464

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930466

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930467

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930468

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930469

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930470

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930472

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277930471

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277928234

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277928235

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

8277928253

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277930474

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934305

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934306

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934308

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934309

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934310

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934311

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934312

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934313

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934314

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934315

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934316

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಹಡಗಲಿ

8277934307

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

8277930601

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930608

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

8277930609

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-2)

8277930610

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-3)

8277930611

6

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

8277930602

7

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಇಂಡಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

8277930603

8

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

8277930614

9

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930705

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930714

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ವಿಜಯಪುರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

8277930604

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930617

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930618

14

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930619

15

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277926575

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930664

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930620

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930697

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930733

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930641

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930670

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930667

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930674

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930669

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930681

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930673

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930665

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930687

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930668

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277926633

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277930652

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930693

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930675

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930680

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930691

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930695

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930692

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930694

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930677

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930679

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930690

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930686

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930671

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930684

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930676

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930696

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930685

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930685

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಿಜಯಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277926644

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930697

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930699

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930683

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930714

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930688

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930698

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930719

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930724

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930725

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930727

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930730

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930731

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930719

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930718

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930720

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930721

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930722

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930712

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930702

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930704

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930706

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930711

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಇಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277926600

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930620

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930624

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

9632131971

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930635

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930621

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930629

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930630

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930634

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930638

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930640

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930625

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930637

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930623

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930639

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930631

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930632

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930633

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930626

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930636

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

veccant place

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930641

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

8277930642

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-2)

8277930647

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಕೃ.ಅ

8277930657

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಕೃ.ಅ

8277930653

98

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930628

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930663

100

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930658

101

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930661

102

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930655

103

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277926611

104

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930644

105

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277926617

106

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277926622

107

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930648

108

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277926629

109

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930649

110

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930650

111

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930651

112

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930656

113

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930662

114

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930652

115

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930654

116

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930733

117

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930734

118

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930732

119

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

8277930736

120

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930744

121

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930749

122

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930739

123

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930743

124

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930745

125

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930746

126

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930754

127

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930703

128

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂದಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930752

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ /ಕಛೇರಿ, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಜ.ಕೃ.ನಿ

8277930501

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277930504

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ ಎ)

8277930507

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್)

8277929783

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

8277930508

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-2)

8277930509

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-3)

8277930510

8

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

8277930502

9

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

8277930503

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಕೃ.ಅ

8277930512

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930513

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಕೃ.ಅ

8277930514

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್

ಕೃ.ಅ

8277930511

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ (ಉತ್ತರ)

ಕೃ.ಅ

8277930526

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ (ಉತ್ತರ)

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930517

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930527

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)

ಕೃ.ಅ

8277930516

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಜನವಾಡ

ಕೃ.ಅ

8277930520

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಜನವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930523

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಜನವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929784

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಮಠಾಣ

ಕೃ.ಅ

8277930518

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಮಠಾಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930522

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಮಠಾಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930584

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬದಲಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930525

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬದಲಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930521

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬದಲಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929785

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮನ್ನಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

8277930549

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮನ್ನಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930528

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮನ್ನಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930586

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀದರ್, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬದಲಗ

ಕೃ.ಅ

8277930524

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಔರಾದ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930578

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಂತಾಕಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930579

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಔರಾದ (ಬಿ)

ಕೃ.ಅ

8277930580

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಔರಾದ (ಬಿ)

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930581

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಂತಪೂರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930583

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಠಾಣಕುಸನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930585

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಮಲನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930587

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಮಲನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930588

39

ದಾಬಕಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930589

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ದಾಬಕಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930590

41

ದಾಬಕಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930591

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಔರಾದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930592

43

ಚಿಂತಾಕಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929786

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಠಾಣಕುಸನೂರು

ಕೃ.ಅ

8277930582

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಠಾಣಕುಸನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929787

46

ಠಾಣಕುಸನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929788

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಸಂತಪೂರ

ಕೃ.ಅ

8277929789

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಸಂತಪೂರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929790

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಔರಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಮಲನಗರ

ಕೃ.ಅ

8277929791

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930561

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ

ಕೃ.ಅ

8277930562

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಹುಮನಾಬಾದ

ಕೃ.ಅ

8277930572

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಹುಮನಾಬಾದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930565

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಹುಮನಾಬಾದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930566

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ನಿರ್ಣಾ

ಕೃ.ಅ

8277930573

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಿರ್ಣಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929792

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಿರ್ಣಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929793

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ

ಕೃ.ಅ

8277930571

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930570

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930569

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಮಳಖೇಡ

ಕೃ.ಅ

8277930564

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಮಳಖೇಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930577

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಮಳಖೇಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929794

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಳ್ಳಿಖೇಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930563

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಳ್ಳಿಖೇಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930576

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುಬಲಗುಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930568

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುಬಲಗುಂಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929795

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಮನಾಬಾದ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಡಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930574

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930529

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಕೃ.ಅ

8277930534

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಸೂರು

ಕೃ.ಅ

8277929796

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಠಾಳ

ಕೃ.ಅ

8277929797

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಹಿನೂರು

ಕೃ.ಅ

8277929798

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಮುಡಬಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929799

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ (Deputation)

8277930531

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930530

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಜೇಶ್ವರ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930533

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಡಬಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930535

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಠಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930537

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಠಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930538

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಹಿನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930539

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929876

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಜೇಶ್ವರ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930532

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಡಬಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930536

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಜೇಶ್ವರ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277929888

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಭಾಲ್ಕಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930540

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಭಾಲ್ಕಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

8277930560

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಿಟ್ಟೂರು/ಭಾಲ್ಕಿ

ಕೃ.ಅ

8277930541

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕೃ.ಅ

8277930543

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಲಬರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

8277929889

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಭಾಲ್ಕಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930542

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಭಾಲ್ಕಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930545

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಭಾಲ್ಕಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930546

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ನಿಟ್ಟೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930547

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ನಿಟ್ಟೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930548

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಹಲಬರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930551

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಹಲಬರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930552

98

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಹಲಬರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930553

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಕೆ.ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930554

100

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಕೆ.ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930556

101

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಸಾಯಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930557

102

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಾಲ್ಕಿ,  ರೈ.ಸಂ.ಕೇ, ಸಾಯಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930558

103

ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಭಾಲ್ಕಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930559

104

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ.

ಕೃ.ಅ

8277929898

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930801

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ

8277930802

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ

8277930803

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930804

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಂ & ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930805

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930806

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930807

8

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ

8277930810

9

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ

8277930811

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ

8277930812

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ

8277930813

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277930817

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಚೇಳೂರು

8277930819

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಗೂಳೂರು

8277930816

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೂಳೂರು

8277930820

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಪಾತಪಾಳ್ಯ

8277930821

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277928277

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277930823

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ನಂದಿ

8277930824

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಂದಿ

8277930826

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಮಂಡಿಕಲ್ಲು

8277930828

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ

8277928282

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277930830

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ

8277930831

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಅಂಬಾಜಿದುರ್ಗ

8277928283

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಮುರಗಮಲ್ಲ

8277928284

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗಮಲ್ಲ

8277930832

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ

8277930833

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಕೆಂಚರಲಹಳ್ಳಿ

8277928292

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ

8277928317

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ

8277928318

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೈವಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕೈವಾರ

8277928322

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930834

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277928333

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ನಗರಗೇರಿ

8277930835

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ

8277930836

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಹೊಸೂರು

8277930837

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ

8277930838

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ತೊಂಡೆಬಾವಿ

8277930841

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930842

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277930843

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೊಸೂರು

8277930844

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಗರಗೇರಿ

8277930847

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಗರಗೇರಿ

8277930848

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930849

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930850

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277928338

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277930851

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

ಕೃ.ಅ

ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ

8277928345

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930855

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930852

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930857

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ, (ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್)

8277930853

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೃ.ಅ

ಜಂಗಮ್ ಕೋಟೆ

8277930858

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜಂಗಮ್ ಕೋಟೆ

8277930860

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

8277930861

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೃ.ಅ

ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

8277930854

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಕೃ.ಅ

ಸಡಲಿ

8277928361

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕಾಗತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈಮ)

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕಾಗತಿ

8277930862

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕಾಗತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕಾಗತಿ

8277928383

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930760

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930761

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930762

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930763

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930795

6

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930773

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಂದಕವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930766

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930772

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930769

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930771

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930774

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಂಗಳ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930775

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930776

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930778

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930779

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930780

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930781

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಂಗಳ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930782

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

8277930783

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

8277930784

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277930785

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮಪುರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277930792

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು

8277930793

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು

8277930797

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277929900

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಸಬಾ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277929911

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277929922

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277929929

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277929930

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277929933

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

8277930890

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಉ.ಕೃನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

8277930891

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಉ.ಕೃನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

8277930892

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930893

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930894

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930895

8

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ

8277930897

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930899

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಯಾ

8277930901

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಲ್ಡೂರು

8277930902

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಸ್ತಾರೆ

8277930903

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಂಬಾಳೆ

8277930904

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಯಾ

8277930905

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930906

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930907

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಲ್ಡೂರು

8277930908

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾಗರ

8277930910

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆವುತಿ

8277930911

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಸ್ತಾರೆ

8277930912

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆವುತಿ

8277930913

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930914

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾನಕರ್

8277930915

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930916

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930917

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರಿಹರಪುರ

8277930918

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930921

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನೂರು

8277930922

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930923

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮೃತಪುರ

8277930924

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಜ್ಜಂಪುರ

8277930926

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮೃತಪುರ

8277930929

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ

8277930932

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277930933

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಜ್ಜಂಪುರ

8277930935

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930936

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277930938

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930939

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ

8277930941

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಯಗತಿ

8277930942

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚೌಳಹಿರಿಯೂರ್

8277930943

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

8277930944

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ

8277930945

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277930949

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928384

56

ಉ.ಕೃನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

8277928393

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928414

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928439

59

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928444

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928448

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928455

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928456

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928469

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋಣಿಬಿಡು

8277928478

65

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277928484

66

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಮ್ &ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277928485

67

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277928486

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಶೃಂಗೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಶೃಂಗೇರಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277928494

69

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928555

70

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928558

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಎಸ್.ಎಂ.ಪೆಟ್ಟೆ

8277928564

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾಗರ

8277928567

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಂಬ್ಳೆ

8277928570

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಎಸ್.ಎಂ.ಪೆಟ್ಟೆ

8277928571

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋಣಿಬಿಡು

8277928576

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಣಕಲ್

8277928577

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಲೂರು

8277928585

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಳಸ

8277928586

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277928595

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಯಪುರ

8277928622

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನೂರು

8277928631

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ

8277928633

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ

8277928650

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಗಟಿ

8277928666

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

8277928668

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ

8277928678

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೀರೂರು

8277928686

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚೌಳಹಿರಿಯೂರ್

8277928687

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930950

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930951

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930952

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930953

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930954

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (Enforcement)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930955

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277928777

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ,ಕೃ.ನಿ (ಎಮ್ &ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277928778

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930956

10

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930957

11

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930958

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930959

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

 

8277928782

14

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930960

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930961

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930962

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930963

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930965

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930966

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930967

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930968

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930969

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930970

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930971

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930972

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930973

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930974

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930975

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930976

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930977

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930978

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277930979

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277928786

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277928787

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277928788

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277928789

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ

8277928797

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930980

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930981

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930982

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930983

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930984

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930985

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930986

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930987

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930988

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930989

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930991

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930992

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930993

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930994

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277930995

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

8277928866

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277930996

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277930997

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277930998

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931002

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931003

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931004

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931005

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931006

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931007

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931009

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931013

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931014

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931015

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931016

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931017

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931018

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931019

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931021

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931022

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931023

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277931024

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277928844

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277928851

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರಿಯೂರು

8277928855

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931026

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931028

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931029

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931030

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931031

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931032

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931033

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931034

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931035

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931036

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277931037

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277928816

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

8277928822

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931038

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931039

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931040

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931041

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931042

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931043

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931044

98

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931045

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931046

100

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931047

101

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277931048

102

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277928799

103

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277928800

104

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ

8277928811

105

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931050

106

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931051

107

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931052

108

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931053

109

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931054

110

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931055

111

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931056

112

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

8277931057

113

 

ಕೃ.ಅ

 

8277928833

114

 

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಬಬ್ಬೂರು

8277928829

115

 

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಬಬ್ಬೂರು

8277928830

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

8277931060

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277931062

3

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277931066

4

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277931067

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277928881

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277931068

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

8277931069

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

8277931071

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

8277931072

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುರತ್ಕಲ್

8277931074

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುರುಪುರ

8277931075

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಡಬಿದ್ರೆ

8277931077

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

8277931078

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

8277931079

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಪನೆಮಂಗಳೂರು

8277931080

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ವಿಟ್ಟಲ್

8277931081

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಕ್ಕಡ

8277931083

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀ.ಪ್ರ.ವ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277928882

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277931085

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277931086

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277931087

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277931088

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ

8277931089

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277931090

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಂಜ

8277931092

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

8277931093

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಂಜ

8277931094

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277928883

29

ಉ.ಕೃನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

8277928884

30

ಉ.ಕೃನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277928885

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುರತ್ಕಲ್

8277928886

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪುತ್ತೂರು

8277928887

33

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

8277928889

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931101

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931102

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277931103

4

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)-1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931106

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931107

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ವಿತ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931105

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಉ.& ಮೌ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277928938

8

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931120

9

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931124

10

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931109

11

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931126

12

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931127

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931128

14

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277928952

15

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931150

16

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931130

17

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931141

18

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931142

19

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931143

20

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931145

21

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931146

22

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931148

23

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931132

24

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931134

25

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931138

26

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931140

27

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931135

28

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಾಯಕೊಂಡ

8277931149

29

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಾಯಕೊಂಡ

8277931151

30

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಾಯಕೊಂಡ

8277931153

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931232

32

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931233

33

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931235

34

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931237

35

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931238

36

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931129

37

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931240

38

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931241

39

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931242

40

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931243

41

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931244

42

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931245

43

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931246

44

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931247

45

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931248

46

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931252

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಹರಿಹರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹರಿಹರ

8277931154

48

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹರಿಹರ

8277931156

49

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931157

50

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931159

51

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931160

52

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931162

53

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931163

54

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931164

55

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931165

56

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931167

57

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931170

58

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರಿಹರ

8277931158

59

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931168

60

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931161

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931198

62

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931200

63

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931201

64

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931202

65

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277931204

66

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋವಿನಕೋವಿ

8277931203

67

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸ್ವಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ

8277931225

68

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277931205

69

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277931206

70

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚೀಲೂರು

8277931228

71

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931209

72

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚೀಲೂರು

8277931216

73

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931219

74

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931217

75

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931211

76

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931215

77

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931220

78

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋವಿನಕೋವಿ

8277931223

79

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋವಿನಕೋವಿ

8277931224

80

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸ್ವಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ

8277931226

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277931182

82

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277931183

83

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277931194

84

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277931193

85

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಗಟೇರಿ

8277931184

86

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಗಟೇರಿ

8277931185

87

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರಸಿಕೆರೆ

8277931187

88

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರಸಿಕೆರೆ

8277931186

89

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರಸಿಕೆರೆ

8277931191

90

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೆಲಗಿ

8277931127

91

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೆಲಗಿ

8277931192

92

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೆಲಗಿ

8277931197

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಜಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಗಳೂರು

8277931171

94

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಗಳೂರು

8277931172

95

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277931176

96

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಿಳಿಚೋಡು

8277931178

97

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೆರೆ

8277931189

98

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೆರೆ

8277931175

99

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಿಳಿಚೋಡು

8277931179

100

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277931180

101

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277931174

102

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ

8277931181

103

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931104

104

ಕೃ.ಅ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931269

105

ಕೃ.ಅ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931268

106

ಕೃ.ಅ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931152

107

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931264

108

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931262

109

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931265

110

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931266

111

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931267

112

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931257

113

ಕೃ.ಅ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931258

114

ಕೃ.ಅ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931251

115

ಕೃ.ಅ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931208

116

ಕೃ.ಅ

ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931261

117

ಕೃ.ಅ

ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931254

118

ಕೃ.ಅ

ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931255

119

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಿಗಟೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277928953

120

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋವಿನಕೋವಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277928964

121

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277928969

122

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277928989

123

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅರಸಿಕೆರೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277928998

124

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಂಡುಮಟ್ಟಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277928999

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931270

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931271

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931272

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

(ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931274

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

(ಎಸ್ ಎಂ.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931275

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

 (ಎಸ್ ಎಂ.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931276

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931278

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931280

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931284

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931285

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931287

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931288

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931289

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931290

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

8277931291

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ

8277931294

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

8277931295

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931297

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931298

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931300

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931301

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931303

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗರಗ

8277931304

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗರಗ

8277931305

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗರಗ

8277931306

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗರಗ

8277931307

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ

8277931309

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ

8277931310

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ

8277931311

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ

8277931312

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ

8277931315

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ

8277931317

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳ್ನಾವರ್

8277931318

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳ್ನಾವರ್

8277931319

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳ್ನಾವರ್

8277931320

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಛಬ್ಬಿ

8277931322

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ,  ಛಬ್ಬಿ

8277931325

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931327

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931328

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931332

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931336

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

8277931337

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ

8277931338

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ

8277931340

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧುಮ್ಮವಾಡ

8277931341

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧುಮ್ಮವಾಡ

8277931342

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಧುಮ್ಮವಾಡ

8277931344

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಲಘಟಗಿ

8277931348

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಲಘಟಗಿ

8277931349

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

 

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಲಘಟಗಿ

8277931351

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಟಿ. ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ

8277931352

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಟಿ. ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ

8277931353

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದಗೋಳ

8277931354

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದಗೋಳ

8277931356

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದಗೋಳ

8277931357

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಂಶಿ

8277931358

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಣ್ಣೀಗೆರೆ

8277931361

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಣ್ಣೀಗೆರೆ

8277931362

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಣ್ಣೀಗೆರೆ

8277931364

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಮೊರಬ್

8277931369

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಮೊರಬ್

8277931370

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನವಲಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಮೊರಬ್

8277931371

63

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

8277931375

64

ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ.

8277931376

65

ರಾ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ರಾ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931378

66

ಜೈ.ನಿ.ಪ್ರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜೈ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931379

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931380

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931382

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931383

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಧಾರವಾಡ

8277931384

71

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931386

72

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931387

73

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931388

74

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931389

75

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931390

76

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931391

77

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931392

78

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931394

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,  ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,  ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ

8277931396

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,  ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,  ಜೈ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931397

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,  ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,  ಜೈ.ನಿ.ಪ್ರ

8277931399

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

8277931400

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931401

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಗದಗ

8277931402

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಂ&ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931404

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931405

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931406

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931407

8

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಗದಗ

8277931408

9

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಗದಗ

8277931409

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931412

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931413

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.
ಹುಲಕೋಟಿ

8277931417

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.
ಹುಲಕೋಟಿ

8277931418

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931419

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931420

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931421

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931422

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931423

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931425

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931426

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931427

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಎ.ಸಿ.ಎಫ್

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931429

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277931430

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277931432

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277931433

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931434

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931435

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931436

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931437

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931438

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931439

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊನ್ನೂರ್

8277931440

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊನ್ನೂರ್

8277931443

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

8277931446

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

8277931447

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣ

8277931448

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931449

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931450

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931451

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931453

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931454

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931455

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931457

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣ

8277931458

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931459

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931460

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277931462

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277931464

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277931465

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931466

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931467

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931469

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931470

54

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929000

55

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929009

56

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929011

57

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಕೋಟಿ

8277929012

58

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277929019

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277929041

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277929055

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277929056

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277929071

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣ

8277929078

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರ್

8277929090

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

8277931500

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ತಾಂ.ಅ-01

8277931507

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ತಾಂ.ಅ-02

8277931541

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ-01)

8277931602

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ-02)

8277930100

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಮ್&ಇ)

8277930101

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಲಬುರಗಿ

8277931501

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931575

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

 

8277931502

10

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

8277931503

11

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931510

12

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931512

13

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931514

14

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931517

15

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931508

16

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931519

17

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931521

18

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931504

19

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931603

21

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931606

22

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931605

23

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277931506

24

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931518

25

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931528

26

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930102

27

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931524

28

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931529

29

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931526

30

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930108

31

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931511

32

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931523

33

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931532

34

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930110

35

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931520

36

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931527

37

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931580

38

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930111

39

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930123

40

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931534

41

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930193

42

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931530

43

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931539

44

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931538

45

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930195

46

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931548

47

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930200

48

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931563

49

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931562

50

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930202

51

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931552

52

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930203

53

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931550

54

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931561

55

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931564

56

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931565

57

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931557

58

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931553

59

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931556

60

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931554

61

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930212

62

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931558

63

 

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931559

64

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931560

65

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930220

66

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930222

67

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931535

68

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931536

69

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930234

70

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931545

71

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931546

72

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931544

73

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931547

74

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930300

75

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930303

76

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930304

77

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931543

78

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931542

79

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931540

80

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931533

81

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931573

82

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

827793158

83

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931584

84

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930313

85

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931594

86

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931595

87

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930330

88

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930333

89

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931591

90

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931592

91

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931593

92

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930345

93

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930395

94

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931513

95

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931531

96

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931588

97

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931586

98

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931585

99

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930400

100

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931579

101

 

ಕೃ.ಅ

8277931579

102

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931580

103

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931571

104

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931572

105

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930404

106

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930405

107

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930414

108

 

ಸ.ಕೃ.ಅ (ಐಸಿ)

8277931582

109

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931569

110

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931576

111

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931590

112

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931587

113

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931549

114

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277931509

115

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931568

116

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931574

117

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930440

118

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930444

119

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931578

120

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931566

121

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931583

122

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930456

123

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930500

124

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931577

125

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931581

126

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930505

127

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930506

128

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931596

129

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931600

130

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930515

131

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931599

132

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930550

133

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931597

134

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931598

135

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃ.ಅ

8277930555

136

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931601

137

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931522

138

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930567

139

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277931537

140

ಜ.ಕೃ.ನಿ, ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277930593

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ/ ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931700

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931701

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

8277931702

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931703

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

8277931704

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೆ.ಚನ್ನಪುರ

8277931705

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಳ್ಯ

8277931706

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ

8277931707

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆಲೂರು

8277931708

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, Crp

8277931709

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಳ್ಯ

8277931710

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ

8277931711

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

8277931712

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರಕಲಗೂಡು

8277931713

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಣನೂರು

8277931715

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ

8277931716

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ

8277931719

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪಿ)

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರಕಲಗೂಡು

8277931720

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ

8277931721

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೃಷಿ ಫಾರಂ

8277931722

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ

8277931723

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

8277931724

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

8277931725

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಣಾವರ

8277931726

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಣಾವರ

8277931728

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಣಾವರ

8277931729

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾವಗಲ್

8277931730

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾವಗಲ್

8277931731

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ

8277931732

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ

8277931733

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗಂಡಸಿ

8277931734

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗಂಡಸಿ

8277931735

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

8277931736

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

8277931737

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ

8277931738

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಗರಿ

8277931739

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ

8277931740

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಲೂರು

8277931742

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಲೂರು

8277931743

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಳೆಬೀಡು

8277931744

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಗರಿ

8277931745

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಉದಯಪುರ

8277931746

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೀಸಾವೆ

8277931747

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗೂರು

8277931748

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗೂರು

8277931749

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ

8277931750

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶ್ರಾವಣಬೆಳಗೋಳ

8277931751

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

8277931752

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931753

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931754

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ .ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುದ್ದ

8277931755

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ .ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ

8277931756

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾಸನ

8277931758

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುದ್ದ

8277931759

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುದ್ದ

8277931760

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾಲಗಾಮೆ

8277931761

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾಲಗಾಮೆ

8277931762

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ

8277931763

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಟ್ಟಾಯ

8277931764

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾಸನ

8277931766

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾಸನ

8277931767

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ

8277931768

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಕಲೇಶಪುರ

8277931770

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾನುಬಾಲು

8277931772

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಸಳೂರು

8277931773

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೆತ್ತೂರು

8277931774

67

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277929108

68

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277929111

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ

8277929119

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ

8277929123

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ

8277929156

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277929160

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277929175

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶ್ರಾವಣಬೆಳಗೋಳ

8277929178

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

 ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೀಸಾವೆ

8277929191

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಉದಯಪುರ

8277929192

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277929208

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹಳೆಕೋಟೆ

8277929222

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

8277929229

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಬಿಳಗೋಡು

8277929234

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹಳೆಬೀಡು

8277929255

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಬಿಳಗೋಡು

8277929292

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹೆತ್ತೂರು

8277929293

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಯಸಳೂರು

8277929306

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಡಿ.ಎಮ್. ಕುರ್ಕಿ

8277929325

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಜವಾಗಲ್

8277929333

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಸಕಲೇಶಪುರ

8277929339

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಕಸಬಾ

8277929345

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277931800

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ. ಹಾವೇರಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ. ಹಾವೇರಿ

8277931801

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931802

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ (ಐಸಿ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277931803

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277931804

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277931806

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277931807

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277931808

9

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931809

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931810

11

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ದೇವಿಹೊಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ದೇವಿಹೊಸೂರು

8277931811

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಾವೇರಿ

8277931812

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕರಜಗಿ

8277931813

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾವೇರಿ

8277931814

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕರಜಗಿ

8277931815

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕರಜಗಿ

8277931816

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277931817

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277931820

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277931821

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277931822

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277931824

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಐಸಿ ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ

8277931825

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಬ್ಯಾಡಗಿ

8277931826

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಬ್ಯಾಡಗಿ

8277931827

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಬ್ಯಾಡಗಿ

8277931829

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಬ್ಯಾಡಗಿ

8277931830

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಬ್ಯಾಡಗಿ

8277931832

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ

8277931833

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ

8277931834

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ

8277931835

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾನಗಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾನಗಲ್

8277931837

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾನಗಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾನಗಲ್

8277931838

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾನಗಲ್

ಕೃ.ಅ (ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಾನಗಲ್

8277931839

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾನಗಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೊಮ್ಮಹಳ್ಳಿ

8277929355

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾನಗಲ್

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಅಕ್ಕಿಯಲೂರು

8277931840

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಹಿರೇಕೆರೂರು

8277931842

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು

ಕೃ.ಅ

ಹಂಸಭಾವಿ

8277931843

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

8277931844

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹಿರೇಕೆರೂರು

8277931846

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

8277931847

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹಂಸಭಾವಿ

8277931849

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931851

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931855

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931856

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931858

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931859

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931861

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931863

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931864

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು

8277931865

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವಣೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವಣೂರು 

8277931866

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವಣೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸವಣೂರು

8277931867

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವಣೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸವಣೂರು

8277931868

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವಣೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಟ್ಟಿಮತ್ತೂರು

8277931870

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ

8277931873

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ

8277931874

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಂಕಾಪುರ

8277931875

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಂಕಾಪುರ

8277931876

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಂಕಾಪುರ

8277931878

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ

8277931879

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ

8277931883

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿಗ್ಗಾಂವ

8277931884

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸವಣೂರು

8277929393

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277929394

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗುತ್ತಲ

8277929400

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಟ್ಟಿಮತ್ತೂರು

8277929404

67

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277929444

68

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಮ್&ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

8277929445

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

8277932004

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

8277932003

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್)

8277932006

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

8277927000

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಚಾರಿದಾಳ-1)

8277927007

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಚಾರಿದಾಳ-2)

8277927012

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಮ್&ಇ)

8277927070

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277932028

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277932009

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಲು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277930810

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

8277932014

12

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ತಾಂ.ಅ-2

8277932007

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ತಾಂ.ಅ-1

8277932015

14

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ತಾಂ.ಅ-2

8277932023

15

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಲು

ತಾಂ.ಅ-1

8277932056

16

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಲು

ತಾಂ.ಅ-2

8277932031

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ತಾಂ.ಅ-1

8277932005

18

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಕೋಲಾರ

ಕೃ.ಅ

8277932010

19

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932011

20

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವೆಮಗಲ್ ಕೋಲಾರ

ಕೃ.ಅ

8277932017

21

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವೆಮಗಲ್ ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932024

22

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರಸಪುರ, ಕೋಲಾರ

ಕೃ.ಅ

8277932039

23

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರಸಪುರ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932016

24

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಕ್ಕಲೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಕೃ.ಅ

8277932022

25

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವಕ್ಕಲೇರಿ, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277927071

26

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುತ್ತೂರು, ಕೋಲಾರ

ಕೃ.ಅ

8277932025

27

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುಗಟೂರು, ಕೋಲಾರ

ಕೃ.ಅ

8277932019

28

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುಗಟೂರು, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277927080

29

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಹೋಳೂರು, ಕೋಲಾರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932018

30

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಮಲೂರು

ಕೃ.ಅ

8277932044

31

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಟೇಕಲ್, ಮಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277927108

32

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಕೂರು, ಮಲೂರು

ಕೃ.ಅ

8277927111

33

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಕೂರು, ಮಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277927117

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ತಾಂ.ಅ-1

8277932029

35

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

8277927123

36

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

8277927160

37

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932035

38

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

8277927169

39

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932036

40

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932034

41

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

8277927171

42

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932037

43

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇತಮಂಗಳ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932032

44

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಬರ್ಟಸನ್ ಪೇಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

8277927172

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಲು

ತಾಂ.ಅ-1

8277932054

46

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಮುಳಬಾಗಲು

ಕೃ.ಅ

8277932055

47

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಲು

ಕೃ.ಅ

8277932057

48

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಲು

ಕೃ.ಅ

8277932061

49

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾಯಲೂರು, ಮುಳಬಾಗಲು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932062

50

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ, ಮುಳಬಾಗಲು

ಕೃ.ಅ

8277932058

51

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೈರಕೂರು, ಮುಳಬಾಗಲು

ಕೃ.ಅ

8277927181

52

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೈರಕೂರು, ಮುಳಬಾಗಲು

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932060

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ತಾಂ.ಅ-1

8277392027

54

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯೆದ್ದೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932052

55

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣೂರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277932048

56

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣೂರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932049

57

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನೆಲವಂಕಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277932043

58

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನೆಲವಂಕಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277927196

59

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಯಲ್ಪಾಡು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277932051

60

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಯಲ್ಪಾಡು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

8277932047

61

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಯಲ್ಪಾಡು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277927207

62

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277932053

63

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ಕೃ.ಅ

8277927222

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಜ.ಕೃ.ನಿ 

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931900

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931901

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931903

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277931904

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಾಪೋಕ್ಲು

8277931905

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ 

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931906

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931907

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931908

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931909

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಶಾಲನಗರ

8277931910

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಶಾಲನಗರ

8277931911

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

8277931914

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ 

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

8277931915

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

8277931916

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಳಲೆ

8277931918

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

8277931913

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931912

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

8277929449

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

8277926969

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

8277929456

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

8277929459

26

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277929492

27

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277929494

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಾಪೋಕ್ಲು

8277929495

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ

8277929496

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

8277929535

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಶಾಲನಗರ

8277929555

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ

8277929559

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮ್ಮತಿ

8277929567

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶ್ರೀಮಂಗಲ

8277929595

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932100

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932101

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ರ.ನಿ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932102

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932103

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932104

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932105

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932106

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

8277932107

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

8277932109

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932110

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932113

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932114

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932115

14

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932116

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

8277932117

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

8277932118

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಮಂಗಳೂರು

8277932119

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932120

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932124

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಿಹೈದರ್

8277932125

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಿಹೈದರ್

8277932126

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕನಕಗಿರಿ

8277932127

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕನಕಗಿರಿ

8277932128

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕನಕಗಿರಿ

8277932129

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಾರಟಗಿ

8277932130

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಾರಟಗಿ

8277932132

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ನವಲಿ

8277932133

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

8277932134

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ

8277932135

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹಿಟ್ನಳ್

8277932136

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932137

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932138

33

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932139

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932140

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಗಿ

8277932141

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932142

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932143

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932144

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932145

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932146

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಷ್ಟಗಿ

8277932147

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಲಬರ್ಗಾ

8277932149

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932152

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932153

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932154

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932155

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾವರಗೇರಾ

8277932156

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277932158

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಲಬರ್ಗಾ

8277932161

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277932162

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277932163

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277932164

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277932165

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277932166

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932167

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932168

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932169

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932170

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932171

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932172

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929596

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929629

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929630

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಗಿ

8277929631

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277929632

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277929633

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277929634

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಗಿ

8277929635

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929636

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277929637

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277929638

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277929639

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಲಬರ್ಗಾ

8277929640

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277929641

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮನಲ್

8277929642

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾವರಗೇರಾ

8277929643

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929644

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929645

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929646

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929647

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929648

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಿಹೈದರ್

8277929649

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿದ್ದಾಪುರ

8277929650

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ

8277929651

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನವಲಿ

8277929652

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ

8277929653

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮರಳಿ

8277929654

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಿಹೈದರ್

8277929655

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನವಲಿ

8277929656

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನವಲಿ

8277929657

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿಎಲ್ ಬಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿಎಲ್ ಬಿ, ಗಂಗಾವತಿ

8277929658

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277929659


ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

8277933400

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. (ಪ್ರಭಾರ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

8277933401

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ./ತಾಂ.ಅ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

8277933403

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ./ತಾಂ.ಅ.

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

8277933404

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

8277933405

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ./ತಾಂ.ಅ.

ಹಟ್ಟಿಕುನಿ

8277933406

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಟ್ಟಿಕುನಿ

8277933407

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಟ್ಟಿಕುನಿ

8277933408

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಯಾದಗಿರಿ

8277933409

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೈದಾಪುರ

8277933410

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಂಕಾಳ

8277933412

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಂಕಾಳ

8277933413

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೈದಾಪುರ

8277933414

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೈದಾಪುರ

8277933415

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಳಿಚಕ್ರ

8277933416

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಳಿಚಕ್ರ

8277933417

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

8277933419

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಗೋಗಿ

8277933420

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಗೋಗಿ

8277933421

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ದೋರಹಳ್ಳಿ

8277933422

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ದೋರಹಳ್ಳಿ

8277933423

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ವಾಡಗೇರ

8277933424

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ದೋರಹಳ್ಳಿ

8277933426

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಳಿಯಾಳ

8277933427

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

8277933428

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ./ತಾಂ.ಅ.

ಕೋಡೆಕಾಳ

8277933429

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಕೃ.ಅ./ತಾಂ.ಅ.

ಹುಣಸಗಿ

8277933430

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡೆಕಾಳ

8277933431

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡೆಕಾಳ

8277933432

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಣಸಗಿ

8277933436

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಣಸಗಿ

8277933437

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಣಸಗಿ

8277933438

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಕ್ಕೇರ

8277933439

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಕ್ಕೇರ

8277933440

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಕ್ಕೇರ

8277933441

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಶೋರಪುರ

8277933442

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡೆಕಾಳ

8277933445

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡೆಕಾಳ

8277933446

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಟ್ಟಿಕುನಿ

8277929760

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಟ್ಟಿಕುನಿ

8277929761

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಟ್ಟಿಕುನಿ

8277929762

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ.

ಯಾದಗಿರಿ

8277929763

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ.

ಕೋಂಕಾಳ

8277929764

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಂಕಾಳ

8277929765

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ.

ಸೈದಾಪುರ

8277929766

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ.

ಸೈದಾಪುರ

8277929767

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃ.ಅ.

ಬಳಿಚಕ್ರ

8277929768

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಶಹಪುರ

8277929769

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಶಹಪುರ

8277929770

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಗೋಗಿ

8277929771

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಗೋಗಿ

8277929772

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಗೋಗಿ

8277929773

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ದೋರಹಳ್ಳಿ

8277929774

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ದೋರಹಳ್ಳಿ

8277929775

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ದೋರಹಳ್ಳಿ

8277929776

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ವಾಡಗೇರ

8277929777

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಹಳಿಯಾಳ (ಬಿ)

8277929778

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಹಳಿಯಾಳ (ಬಿ)

8277929779

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಳಿಯಾಳ (ಬಿ)

8277929780

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಹಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಟ್ಟಿಗುಡೂರ್

8277929781

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶೋರಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಣಸಗಿ

8277929782

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-03-2022 03:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080