ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಜ ಕೃ ನಿ

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933500

08354-236378

jdagri478@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ -1 ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಉ ಕೃ ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ -1 ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933501

08354-235131

dda1bgk@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ -2 ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಉ ಕೃ ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ -2 ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277933502

08353-220052

dda2jkd@gmail.com

4

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ನಿ (ಕೇಂದ್ರ)

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933503

08354-236378

jdagri478@gmail.com

5

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

8277933504

08351-260362

adahunagund@gmail.com

6

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ನಿ (ಜಾಗೃತ)

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933505

08354-236378

jdagri478@gmail.com

7

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ನಿ (M&E)

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933506

08354-236378

jdagri478@gmail.com

8

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

8277933507

08425-275330

adabilagi@yahoo.in

9

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

8277933508

08357-220307

adabdm@gmail.com

10

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933509

08354-236378

jdagri478@gmail.com

11

ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

82779335010

08354-235051

adadatcbgk@rediffmail.com

12

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

8277933511

08357-220307

adabdm@gmail.com

13

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾದಾಮಿ

8277933512

08357-220307

rskbadami@gmail.com

14

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾದಾಮಿ

8277933513

08357-220307

rskbadami@gmail.com

15

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾದಾಮಿ

8277933514

08357-220307

rskbadami@gmail.com

16

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾದಾಮಿ

8277933515

08357-220307

rskbadami@gmail.com

17

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ

8277933516

08357-220307

aorskgg@gmail.com

18

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ

8277933517

08357-220307

aorskgg@gmail.com

19

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕುಳಗೇರಿ

8277933518

08357-220307

aorskkulageri@gmail.com

20

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾದಾಮಿ

8277933519

08357-220307

rskbadami@gmail.com

21

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕೆರೂರ

8277933520

08357-220307

aorskkerur@gmail.com

22

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ನಿ (SMS)

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933521

08354-236378

jdagri478@gmail.com

23

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕೆರೂರ

8277933522

08357-220307

aorskkerur@gmail.com

24

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕೆರೂರ

8277933523

08357-220307

aorskkerur@gmail.com

25

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕುಳಗೇರಿ

8277933524

08357-220307

aorskkulageri@gmail.com

26

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕುಳಗೇರಿ

8277933525

08357-220307

aorskkulageri@gmail.com

27

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕುಳಗೇರಿ

8277933526

08357-220307

aorskkulageri@gmail.com

28

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933527

08354-297724

agriculturebgk@gmail.com

29

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933528

08354-297724

agriculturebgk@gmail.com

30

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933529

08354-297724

rsk.bagalkot@gmail.com

31

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933530

08354-297724

rsk.bagalkot@gmail.com

32

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕಲಾದಗಿ

8277933531

08354-297724

agri_officer@rediffmail.com

33

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕಲಾದಗಿ

8277933532

08354-297724

agri_officer@rediffmail.com

34

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕಲಾದಗಿ

8277933534

08354-297724

agri_officer@rediffmail.com

35

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕಲಾದಗಿ

8277933537

08354-297724

agri_officer@rediffmail.com

36

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ರಾಂಪೂರ

8277933538

08354-297724

rskrmp@gmail.com

37

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ರಾಂಪೂರ

8277933539

08354-297724

rskrmp@gmail.com

38

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933540

08354-297724

rsk.bagalkot@gmail.com

39

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ರಾಂಪೂರ

8277933541

08354-297724

rskrmp@gmail.com

40

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

8277933543

08425-275330

adabilagi@yahoo.in

41

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬೀಳಗಿ

8277933544

08357-220307

rskaobilagi@gmail.com

42

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬೀಳಗಿ

8277933546

08357-220307

rskaobilagi@gmail.com

43

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬೀಳಗಿ

8277933547

08357-220307

rskaobilagi@gmail.com

44

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಕೃ ಸ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬೀಳಗಿ

8277933548

08357-220307

rskaobilagi@gmail.com

45

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಅನಗವಾಡಿ

8277933549

08425-275330

rskaoanagawadi@gmail.com

46

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾದಾಮಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ

8277933550

08357-220307

aorskgg@gmail.com

47

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಬೀಳಗಿ

8277933551

08425-275330

rskaobilagi@gmail.com

48

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೀಳಗಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಅನಗವಾಡಿ

8277933552

08425-275330

rskaoanagawadi@gmail.com

49

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

8277933554

08351-260362

adahunagund@gmail.com

50

ಉ.ಕೃ.ನಿ -1 ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ -1 ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277933556

08354-235131

dda1bgk@gmail.com

51

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಅಮೀನಗಡ

8277933557

08351-260362

aorskamingad@gmail.com

52

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಇಳಕಲ್

8277933558

08351-260362

aorskilkal@gmail.com

53

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಅಮೀನಗಡ

8277933559

08351-260362

aorskamingad@gmail.com

54

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಅಮೀನಗಡ

8277933560

08351-260362

aorskamingad@gmail.com

55

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಅಮೀನಗಡ

8277933561

08351-260362

aorskamingad@gmail.com

56

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಇಳಕಲ್

8277933562

08351-260362

aorskilkal@gmail.com

57

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಇಳಕಲ್

8277933563

08351-260362

aorskilkal@gmail.com

58

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಇಳಕಲ್

8277933564

08351-260362

aorskilkal@gmail.com

59

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕರಡಿ

8277933565

08351-260362

rskkaradi44@gmail.com

60

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಹುನಗುಂದ

8277933566

08351-260362

rskhungund123@gmail.com

61

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹುನಗುಂದ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಕರಡಿ

8277933568

08351-260362

rskkaradi44@gmail.com

62

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277933569

08353-220054

adajkd@gmail.com

63

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277933570

08353-220054

adajkd@gmail.com

64

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277933571

08353-220054

adajkd@gmail.com

65

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277933572

08353-220052

dda2jkd@gmail.com

66

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಸಾವಳಗಿ

8277933574

08353-220054

rsksavalagi1@gmail.com

67

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಜಮಖಂಡಿ

8277933575

08353-220054

rskjamakhandi@gmail.com

68

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಜಮಖಂಡಿ

8277933576

08353-220054

rskjamakhandi@gmail.com

69

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ತೇರದಾಳ

8277933577

08353-220054

rsktdl@gmail.com

70

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಸಾವಳಗಿ

8277933578

08353-220054

rsksavalagi1@gmail.com

71

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ತೇರದಾಳ

8277933579

08353-220054

rsktdl@gmail.com

72

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ತೇರದಾಳ

8277933580

08353-220054

rsktdl@gmail.com

73

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ತೇರದಾಳ

8277933581

08353-220054

rsktdl@gmail.com

74

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ತೇರದಾಳ

8277933582

08353-220054

rsktdl@gmail.com

75

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಸಾವಳಗಿ

8277933583

08353-220054

rsksavalagi1@gmail.com

76

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ತೇರದಾಳ

8277933584

08353-220054

rsktdl@gmail.com

77

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಸಾವಳಗಿ

8277933585

08353-220054

rsksavalagi1@gmail.com

78

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ನಿ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

8277933586

08350-280452

adamudhol@rediffmail.com

79

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಮುಧೋಳ

8277933587

08350-280452

rskmudhol@gmail.com

80

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಮುಧೋಳ

8277933588

08350-280452

rskmudhol@gmail.com

81

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಲೋಕಾಪೂರ

8277933589

08350-280452

lokapur.rsk@gmail.com

82

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಮುಧೋಳ

8277933590

08350-280452

rskmudhol@gmail.com

83

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಮುಧೋಳ

8277933591

08350-280452

rskmudhol@gmail.com

84

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಲೋಕಾಪೂರ

8277933592

08350-280452

lokapur.rsk@gmail.com

85

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಮುಧೋಳ

8277933593

08350-280452

rskmudhol@gmail.com

86

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಲೋಕಾಪೂರ

8277927770

08350-280452

lokapur.rsk@gmail.com

87

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಲೋಕಾಪೂರ

8277927771

08350-280452

lokapur.rsk@gmail.com

88

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ಜ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277927772

08354-236378

jdagri478@gmail.com

89

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಮುಧೋಳ

ಸ ಕೃ ಅ

ರೈ ಸಂ ಕೇಂ ಮುಧೋಳ

8277927773

08350-280452

rskmudhol@gmail.com

90

ಉ.ಕೃ.ನಿ -2 ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ (ತಾಂ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ -2 ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277927774

08353-220052

dda2jkd@gmail.com

91

ಉ.ಕೃ.ನಿ -2 ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

ಕೃ ಅ (ತಾಂ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ -2 ಕಛೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ

8277927775

08353-220052

dda2jkd@gmail.com

92

ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277927776

08354-235051

adadatcbgk@rediffmail.com

93

ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃ ಅ

ಸ ಕೃ ನಿ ಕಛೇರಿ ಜಿ ಕೃ ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

8277927778

08354-235051

adadatcbgk@rediffmail.com

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934039

0831-2407232

jdabgm@rediffmail.com

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಜಾರಿದಾಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277934042

0831-2476695

jdavigilancebgm@gmai.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934044

0831-2407233

dda1bgm@gmai.com

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934045

08338-242070

dda2ckd@gmail.com

 

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ರ.ನಿ.ಪ್ರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ 

 

0831-2472345

ddafcl@gmail.com

 

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಾರಿದಾಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277934043

0831-2476695

jdavigilancebgm@gmai.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934048

0831-2407232

jdabgm@rediffmail.com

 

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277930317

0831-2407232

jdabgm@rediffmail.com

 

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277934190

0831-2407232

jdabgm@rediffmail.com

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277934049

0831-2407232

jdabgm@rediffmail.com

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಜಾರಿದಾಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277934051

0831-2476695

jdavigilancebgm@gmai.com

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ

8277934052

0831-2407232

jdabgm@rediffmail.com

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಜಾರಿದಾಳ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

8277930073

0831-2476695

jdavigilancebgm@gmai.com

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277930074

08338-242070

dda2ckd@gmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಅಥಣ

8277930075

08289-2513374

athaniada@gmail.com

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934053

08289-2513374

athaniada@gmail.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934054

08289-2513374

athaniada@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934055

08289-2513374

athaniada@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934056

08289-2513374

athaniada@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934057

08289-2513374

athaniada@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277934058

08289-2513374

athaniada@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934059

08289-2513374

athaniada@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934060

08289-2513374

athaniada@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934061

08289-2513374

athaniada@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934062

08289-2513374

athaniada@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934063

08289-2513374

athaniada@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934064

08289-2513374

athaniada@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934065

08289-2513374

athaniada@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934066

08289-2513374

athaniada@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934067

08289-2513374

athaniada@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934068

08289-2513374

athaniada@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934069

08289-2513374

athaniada@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277934070

08289-2513374

athaniada@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934071

08289-2513374

athaniada@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934072

08289-2513374

athaniada@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934073

08289-2513374

athaniada@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934074

08289-2513374

athaniada@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934075

08289-2513374

athaniada@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934076

08289-2513374

athaniada@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277934077

08289-2513374

athaniada@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934078

08289-2513374

athaniada@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934079

08289-2513374

athaniada@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934080

08289-2513374

athaniada@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934081

08289-2513374

athaniada@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934082

08289-2513374

athaniada@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277934083

08289-2513374

athaniada@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930116

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934084

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934085

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934086

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934087

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934088

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934089

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934090

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930125

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ (ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ)

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934091

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934092

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934093

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934094

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934095

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930131

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277934096

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277930133

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಿಟ್ಟೂರು

8277934097

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಿಟ್ಟೂರು

8277934098

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934099

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934100

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934101

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934102

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277934103

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277934104

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

8277930142

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277930143

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934105

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934106

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934107

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277930147

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934109

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934110

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934112

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934113

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934115

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934116

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೀರೆಬಾಗೇವಾಡಿ

8277934117

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934118

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277930156

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934119

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934120

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934121

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277934122

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಾಕತಿ

8277930161

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934124

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934125

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934126

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934127

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934128

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934129

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277934130

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಉಚಗಾಂವ

8277930169

0831-2466645

ada.bgm@rediffmail.com

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934131

08338-272182

adackd@rediffmail.com

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934132

08338-272182

adackd@rediffmail.com

98

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277930172

08338-272182

adackd@rediffmail.com

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277930173

08338-272182

adackd@rediffmail.com

100

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934133

08338-272182

adackd@rediffmail.com

101

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934134

08338-272182

adackd@rediffmail.com

102

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934135

08338-272182

adackd@rediffmail.com

103

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934136

08338-272182

adackd@rediffmail.com

104

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934137

08338-272182

adackd@rediffmail.com

105

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934138

08338-272182

adackd@rediffmail.com

106

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934139

08338-272182

adackd@rediffmail.com

107

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934140

08338-272182

adackd@rediffmail.com

108

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934143

08338-272182

adackd@rediffmail.com

109

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934144

08338-272182

adackd@rediffmail.com

110

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277934145

08338-272182

adackd@rediffmail.com

111

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277934146

08338-272182

adackd@rediffmail.com

112

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277934147

08338-272182

adackd@rediffmail.com

113

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277930187

08338-272182

adackd@rediffmail.com

114

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277934148

08338-272182

adackd@rediffmail.com

115

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277930189

08338-272182

adackd@rediffmail.com

116

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ

8277930190

08338-272182

adackd@rediffmail.com

117

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934149

08338-272182

adackd@rediffmail.com

118

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934150

08338-272182

adackd@rediffmail.com

119

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934152

08338-272182

adackd@rediffmail.com

120

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934153

08338-272182

adackd@rediffmail.com

121

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277934154

08338-272182

adackd@rediffmail.com

122

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934155

08338-272182

adackd@rediffmail.com

123

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934156

08338-272182

adackd@rediffmail.com

124

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277934157

08338-272182

adackd@rediffmail.com

125

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

8277934158

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

126

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934159

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

127

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934160

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

128

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934161

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

129

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934162

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

130

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934163

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

131

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934164

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

132

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934165

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

133

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934166

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

134

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರೇಭಾವಿ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934167

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

135

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934168

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

136

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277934169

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

137

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934170

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

138

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934171

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

139

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277930217

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

140

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277930218

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

141

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934172

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

142

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934173

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

143

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934174

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

144

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934175

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

145

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934176

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

146

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934177

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

147

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934178

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

148

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಗೋಕಕ್

8277934179

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

149

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934180

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

150

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗೋಕಕ್

8277934181

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

151

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934182

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

152

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934183

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

153

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934184

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

154

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934185

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

155

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934186

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

156

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934187

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

157

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934188

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

158

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277930239

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

159

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಗೋಕಕ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277934189

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

160

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934052

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

161

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೇಡಿ

8277934192

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

162

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934193

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

163

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934194

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

164

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934195

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

165

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934196

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

166

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934197

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

167

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934198

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

168

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934199

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

169

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934200

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

170

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934201

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

171

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934202

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

172

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934203

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

173

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934204

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

174

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934205

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

175

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934206

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

176

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934207

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

177

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಕ್ಕೇರಿ

8277934208

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

178

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934209

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

179

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934210

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

180

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934211

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

181

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277934212

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

182

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277930264

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

183

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277930265

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

184

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277930266

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

185

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277930267

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

186

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277934213

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

187

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277934214

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

188

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277934215

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

189

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277934221

08336-222251

adaknp@gmai.com

190

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277930272

08336-222251

adaknp@gmai.com

191

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277934217

08336-222251

adaknp@gmai.com

192

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗುಂಜಿ

8277934218

08336-222251

adaknp@gmai.com

193

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜಂಬೋಟಿ

8277934219

08336-222251

adaknp@gmai.com

194

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜಂಬೋಟಿ

8277934220

08336-222251

adaknp@gmai.com

195

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934223

08336-222251

adaknp@gmai.com

196

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934225

08336-222251

adaknp@gmai.com

197

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934226

08336-222251

adaknp@gmai.com

198

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934227

08336-222251

adaknp@gmai.com

199

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934228

08336-222251

adaknp@gmai.com

200

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277930283

08336-222251

adaknp@gmai.com

201

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277930284

08336-222251

adaknp@gmai.com

202

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934229

08336-222251

adaknp@gmai.com

203

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277930286

08336-222251

adaknp@gmai.com

204

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934230

08336-222251

adaknp@gmai.com

205

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934231

08336-222251

adaknp@gmai.com

206

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934232

08336-222251

adaknp@gmai.com

207

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934233

08336-222251

adaknp@gmai.com

208

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934235

08336-222251

adaknp@gmai.com

209

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಖಾನಾಪುರ

8277934236

08336-222251

adaknp@gmai.com

210

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

8277930293

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

211

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934237

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

212

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934238

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

213

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930296

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

214

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930297

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

215

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930298

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

216

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934239

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

217

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934240

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

218

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934241

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

219

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277930305

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

220

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277934244

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

221

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934245

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

222

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934246

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

223

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930309

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

224

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934247

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

225

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930311

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

226

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930312

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

227

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930314

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

228

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934248

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

229

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934249

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

230

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930317

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

231

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930318

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

232

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934250

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

233

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934251

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

234

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930321

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

235

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277934253

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

236

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277930323

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

237

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277934254

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

238

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277934255

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

239

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277934256

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

240

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277934257

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

241

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277934258

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

242

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277934259

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

243

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934260

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

244

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934261

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

245

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934262

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

246

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುದಕವಿ

8277934263

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

247

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277930337

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

248

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277930338

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

249

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934264

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

250

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934265

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

251

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277930341

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

252

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934266

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

253

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾಮದುರ್ಗ

8277934267

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

254

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934268

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

255

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934269

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

256

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934270

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

257

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934271

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

258

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ರಾಮದುರ್ಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸುರೇಬಾನ್

8277934272

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

259

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಸವದತ್ತಿ

8277934273

08330-223419

adasdt@gmail.com

260

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934274

08330-223419

adasdt@gmail.com

261

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934275

08330-223419

adasdt@gmail.com

262

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934276

08330-223419

adasdt@gmail.com

263

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುನವಳ್ಳಿ

8277934277

08330-223419

adasdt@gmail.com

264

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934278

08330-223419

adasdt@gmail.com

265

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934279

08330-223419

adasdt@gmail.com

266

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934280

08330-223419

adasdt@gmail.com

267

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277934281

08330-223419

adasdt@gmail.com

268

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934282

08330-223419

adasdt@gmail.com

269

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934283

08330-223419

adasdt@gmail.com

270

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934284

08330-223419

adasdt@gmail.com

271

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934285

08330-223419

adasdt@gmail.com

272

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934286

08330-223419

adasdt@gmail.com

273

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸವದತ್ತಿ

8277934287

08330-223419

adasdt@gmail.com

274

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277934288

08330-223419

adasdt@gmail.com

275

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277934289

08330-223419

adasdt@gmail.com

276

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277934290

08330-223419

adasdt@gmail.com

277

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಸವದತ್ತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277930368

08330-223419

adasdt@gmail.com

278

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಅರಬಾವಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ

ರಾಯಭಾಗ

8277930369

08332-284700

ddaftcb@gmail.com

279

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277930370

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

280

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೈ.ಗೊ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934291

0831-2472345

ddafcl@gmail.com

281

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೈ.ಗೊ.ನಿ.ಪ್ರ

ಕೃ.ಅ

ಬೆಳಗಾವಿ

8277934292

0831-2472345

ddafcl@gmail.com

282

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277927789

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

283

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

8277927792

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

284

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಮುರಗೋಡ

8277927812

08330-223419

adasdt@gmail.com

285

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸವದತ್ತಿ

ಕೃ.ಅ

ಯರಗಟ್ಟಿ

8277927834

08330-223419

adasdt@gmail.com

286

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಕಟಕೋಲ್

8277927839

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

287

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ

ಕೃ.ಅ

ಕೆ. ಚಂದರಗಿ

8277927860

08335-242881

adarmd@yahoo.co.in

288

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ನೇಸರಗಿ

8277927861

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

289

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಕೃ.ಅ

ಕಿಟ್ಟೂರು

8277927862

08288-236685

ada_blh@yahoo.in

290

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

8277927863

08338-272182

adackd@rediffmail.com

291

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277927864

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

292

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

8277927865

08338-272182

adackd@rediffmail.com

293

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277927866

08289-251374

athaniada@gmail.com

294

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ನಗರಮುನೋಳಿ

8277927867

08338-272182

adackd@rediffmail.com

295

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277927868

08338-272182

adackd@rediffmail.com

296

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277927869

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

297

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277927878

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

298

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಕೌಜಲಗಿ

8277927879

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

299

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸದಲಗಾ

8277927887

08338-272182

adackd@rediffmail.com

300

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗೋಕಕ್

ಕೃ.ಅ

ಅರೇಭಾವಿ

8277927888

08332-225184

ada.gkk5@gmail.com

301

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅಥಣಿ

8277927927

08289-251374

athaniada@gmail.com

302

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸಂಕೇಶ್ವರ್

8277927928

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

303

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ರಾಯಭಾಗ

8277927937

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

304

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277927944

08289-251374

athaniada@gmail.com

305

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಯಭಾಗ

ಕೃ.ಅ

ಕುಡಚಿ

8277927954

08331-225301

ada_rgb@rediffmail.com

306

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ತೇಲಸಂಗ

8277927975

08289-251374

athaniada@gmail.com

307

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಅನಂತರಪುರ

8277927979

08289-251374

athaniada@gmail.com

308

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ಯಮಕನಮರ್ಡಿ

8277927989

08333-265333

adahukkeri@gmail.com

309

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಕೃ.ಅ

ಕಾಗವಾಡ

8277927997

08289-251374

athaniada@gmail.com

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930401

08392-276224

jdably@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930402

08392-230389

dda1bly@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930445

08394-224240

dda2bhpt@gmail.com

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ. (ರಾ.ಪೀ.ಪ.ಪ್ರ) ಬಳ್ಳಾರಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. (ರಾ.ಪೀ.ಪ.ಪ್ರ) ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930403

08392-250657

ddasptl@gmail.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಕೇ.ಸ್ಥಾ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277927999

08392-276224

jdably@gmail.com

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ವಿ.ತ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930406

08392-276224

jdably@gmail.com

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928181

08392-276224

jdably@gmail.com

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಉ&ಮೌ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930407

08392-276224

jdably@gmail.com

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾ-1)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928000

08392-276224

jdably@gmail.com

10

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾ-1)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934298

08392-276224

jdably@gmail.com

11

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾ-1)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934293

08392-276224

jdably@gmail.com

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934298

08392-230389

dda1bly@gmail.com

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928008

08392-230389

dda1bly@gmail.com

14

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277928012

08394-224240

dda2bhpt@gmail.com

15

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಹೊಸಪೇಟೆ

8277928080

08394-224240

dda2bhpt@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934294

08392-270050

adabellary@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934295

08392-270050

adabellary@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930411

08392-270050

adabellary@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930412

08392-270050

adabellary@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934296

08392-270050

adabellary@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934297

08392-270050

adabellary@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934298

08392-270050

adabellary@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934299

08392-270050

adabellary@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277934300

08392-270050

adabellary@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930419

08392-270050

adabellary@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930420

08392-270050

adabellary@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930421

08392-270050

adabellary@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930422

08392-270050

adabellary@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930423

08392-270050

adabellary@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930424

08392-270050

adabellary@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277930425

08392-270050

adabellary@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928081

08392-270050

adabellary@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928090

08392-270050

adabellary@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928108

08392-270050

adabellary@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928111

08392-270050

adabellary@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928118

08392-270050

adabellary@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928123

08392-270050

adabellary@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928131

08392-270050

adabellary@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ

8277928159

08392-270050

adabellary@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277930426

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277928176

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277934301

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277934302

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277930429

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277934303

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277930431

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277930432

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಿರಗುಪ್ಪ

8277928182

08396-220704

adasirugappa@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930433

08395-261052

adasandur@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930434

08395-261052

adasandur@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277928191

08395-261052

adasandur@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930435

08395-261052

adasandur@gmail.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930436

08395-261052

adasandur@gmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930438

08395-261052

adasandur@gmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277928222

08395-261052

adasandur@gmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930437

08395-261052

adasandur@gmail.com

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277930439

08395-261052

adasandur@gmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಸಂಡೂರು

8277928228

08395-261052

adasandur@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277934304

08394-231509

adahospet@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930443

08394-231509

adahospet@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930446

08394-231509

adahospet@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930447

08394-231509

adahospet@gmail.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930448

08394-231509

adahospet@gmail.com

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930449

08394-231509

adahospet@gmail.com

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930453

08394-231509

adahospet@gmail.com

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ

8277930454

08394-231509

adahospet@gmail.com

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930455

08391-220233

adakdl1@gmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930457

08391-220233

adakdl1@gmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930458

08391-220233

adakdl1@gmail.com

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930459

08391-220233

adakdl1@gmail.com

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930460

08391-220233

adakdl1@gmail.com

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930461

08391-220233

adakdl1@gmail.com

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930462

08391-220233

adakdl1@gmail.com

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930463

08391-220233

adakdl1@gmail.com

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

8277930464

08391-220233

adakdl1@gmail.com

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930465

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930466

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930467

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930468

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930469

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930470

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930472

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277930471

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277928234

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277928235

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ

8277928253

08397-238207

adahbhalli@gmail.com

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277930473

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277930474

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934305

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934306

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934308

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934309

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934310

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934311

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934312

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934313

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934314

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

98

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934315

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934316

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

100

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಡಗಲಿ

8277934307

08399-240368

adahovinahadagali2009@gmail.com

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930601

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

2

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರ)

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930607

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

3

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾರಿದಳ-02)

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

4

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾರಿದಳ-01)

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930609

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

5

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿ.ತ)

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930621

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

6

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉ&ಮೌ)

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

7

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930669

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

8

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930611

08352-250194

jdaagridept1@rediffmail.com

9

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-01 ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-01 ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930602

08352-24516

dda1vjp@gmail.com

10

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-01 ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-01 ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930612

08352-24516

dda1vjp@gmail.com

11

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-01 ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-01 ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-24516

dda1vjp@gmail.com

12

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

8277930603

08352-225080

dda2vjp@gmail.com

13

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

8277930705

08352-225080

dda2vjp@gmail.com

14

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2 ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

8277930698

08352-225080

dda2vjp@gmail.com

15

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930604

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

16

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930610

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

17

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

18

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930617

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

19

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930618

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

20

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930619

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

21

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

22

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೆ) ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-230500

dddatcbjp@rediffmail.com

23

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930664

08352-250477

adabjp5@gmail.com

24

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ-1

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

8277930670

08352-250477

adabjp5@gmail.com

25

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ-2

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-250477

adabjp5@gmail.com

26

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ವಿಜಯಪುರ

8277930667

08352-223132

aorskvjp@gmail.com

27

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ವಿಜಯಪುರ

8277930674

08352-223132

aorskvjp@gmail.com

28

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ವಿಜಯಪುರ

8277930693

08352-223132

aorskvjp@gmail.com

29

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ವಿಜಯಪುರ

8277930680

08352-223132

aorskvjp@gmail.com

30

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ವಿಜಯಪುರ

8277930675

08352-223132

aorskvjp@gmail.com

31

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ವಿಜಯಪುರ

-

08352-223132

aorskvjp@gmail.com

32

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ

8277930669

08355-283034

rskbabaleshwar@gmail.com

33

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ

8277930681

08355-283034

rskbabaleshwar@gmail.com

34

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ

8277930692

08355-283034

rskbabaleshwar@gmail.com

35

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ

8277930691

08355-283034

rskbabaleshwar@gmail.com

36

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ

8277930695

08355-283034

rskbabaleshwar@gmail.com

37

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಬಬಲೇಶ್ವರ

8277930688

08355-283034

rskbabaleshwar@gmail.com

38

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ನಾಗಠಾಣ

8277930668

08352-232185

rsknagathanao@gmail.com

39

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ನಾಗಠಾಣ

8277930685

08352-232185

rsknagathanao@gmail.com

40

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ನಾಗಠಾಣ

8277930696

08352-232185

rsknagathanao@gmail.com

41

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ನಾಗಠಾಣ

8277930676

08352-232185

rsknagathanao@gmail.com

42

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ನಾಗಠಾಣ

8277930672

08352-232185

rsknagathanao@gmail.com

43

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930665

08352-231843

aotikota@gmail.com

44

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930687

08352-231843

aotikota@gmail.com

45

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930684

08352-231843

aotikota@gmail.com

46

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930690

08352-231843

aotikota@gmail.com

47

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930686

08352-231843

aotikota@gmail.com

48

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930671

08352-231843

aotikota@gmail.com

49

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930677

08352-231843

aotikota@gmail.com

50

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

8277930679

08352-231843

aotikota@gmail.com

51

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ತಿಕೋಟಾ

-

08352-231843

aotikota@gmail.com

52

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಮಮದಾಪೂರ

8277930673

08355-285453

rskmmd1@gmail.com 

53

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಮಮದಾಪೂರ

8277930694

08355-285453

rskmmd1@gmail.com 

54

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ ಮಮದಾಪೂರ

-

08355-285453

rskmmd1@gmail.com 

55

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

8277930620

08358-244023

adabbagewadi@gmail.com  

56

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

8277930624

08358-244023

adabbagewadi@gmail.com  

57

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

 

08358-244706

rskbbk@gmail.com

58

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ

8277930628

08358-244706

rskbbk@gmail.com

59

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930629

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com 

60

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930626

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com 

61

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930627

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com  

62

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930631

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com 

63

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930633

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com 

64

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930636

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com 

65

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲ್ಹಾರ್

8277930639

08426-262369

kolhar-rskkolhar@gmail.com 

66

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿಡಗುಂದಿ

8277930635

-

rsknid4@gmail.com

67

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ನಿಡಗುಂದಿ

8277930634

-

rsknid4@gmail.com

68

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮನಗೂಳಿ

8277930630

-

aorskmanaguli1@gmail.com

69

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮನಗೂಳಿ

8277930640

-

aorskmanaguli1@gmail.com

70

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-1 (ಪ್ರಭಾರ)

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930635

08358-236625

ao.rsk.huhip@gmail.com

71

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ

-

08358-236625

ao.rsk.huhip@gmail.com

72

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930623

08358-236625

ao.rsk.huhip@gmail.com

73

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930637

08358-236625

ao.rsk.huhip@gmail.com

74

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930621

08356-220079

adambl99@gmail.com

75

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1)

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930642

08356-220079

adambl99@gmail.com

76

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930659

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

77

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930658

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

78

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930655

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

79

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930663

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

80

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930661

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

81

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

-

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

82

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

8277930630

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

83

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳಿಕೋಟಿ

8277930642

08356-221856

rskmbl00@gmail.com

84

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳಿಕೋಟಿ

-

08356-266387

rsk2015talikoti@gmail.com

85

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳಿಕೋಟಿ

8277930644

08356-266387

rsk2015talikoti@gmail.com

86

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳಿಕೋಟಿ

8748939164

08356-266387

rsk2015talikoti@gmail.com

87

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳಿಕೋಟಿ

-

08356-266387

rsk2015talikoti@gmail.com

88

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ತಾಳಿಕೋಟಿ

-

08356-266387

rsk2015talikoti@gmail.com

89

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ನಾಲತವಾಡ

8277930653

08356-266387

rsknalatawad007@gmail.com

90

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

8277930646

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

91

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

8277930657

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

92

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

 

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

93

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

8277930647

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

94

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

8277930649

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

95

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

8277930650

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

96

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಢವಳಗಿ

8277930651

08356-237106

rskdlg100@gmail.com

97

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ  ಕೃಷಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿ  ಇಂಡಿ

8277930697

08359-225195

ada-indi@rediffmail.com

98

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂ-2)

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

8277930699

08359-225195

ada-indi@rediffmail.com

99

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

 

08359-225538

 

100

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

8277930714

08359-225538

 

101

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

8277930725

08359-225538

 

102

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

8277930724

08359-225538

 

103

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

8277930728

08359-225538

 

104

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

8277930730

08359-225538

 

105

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

-

08359-225538

 

106

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಡಿ

-

08359-225538

 

107

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

-

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

108

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

-

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

109

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

8277930712

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

110

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

8277930718

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

111

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

8277930720

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

112

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

8277930721

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

113

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

 

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

114

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

8277930722

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

115

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

8277930727

08422-282369

aorskballolli@gmail.com

116

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

 

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

117

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

8277930702

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

118

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

8277930704

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

119

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

8277930706

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

120

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

8277930711

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

121

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

8277930703

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

122

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಇಂಡಿ

ರೇಷ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಸ.ಕೃ.ಅ)

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಡಚಣ

-

08422-478169

aorskchadchan@gmail.com

123

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

8277930733

08488-221122

adasindagi@rediffmail.com

124

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

8277930734

08488-221122

adasindagi@rediffmail.com

125

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ ಸಿಂದಗಿ

 

08488-222237

 

126

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ ಸಿಂದಗಿ

8277930744

08488-222237

 

127

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

-

08424-283920

rskdevarhipparagi@gmail.com 

128

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

-

08424-283920

rskdevarhipparagi@gmail.com 

129

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930739

08424-283920

rskdevarhipparagi@gmail.com 

130

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930745

08424-283920

rskdevarhipparagi@gmail.com 

131

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930746

08424-283920

rskdevarhipparagi@gmail.com 

132

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

 ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

8277930755

08424-283920

rskdevarhipparagi@gmail.com 

133

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ ಆಲಮೇಲ

-

08488-232442

aorskalmel@gmail.com

134

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ ಆಲಮೇಲ

-

08488-232442

aorskalmel@gmail.com

135

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ ಆಲಮೇಲ

8277930703

08488-232442

aorskalmel@gmail.com

136

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಂದಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕೇಂದ್ರ ಆಲಮೇಲ

8277930754

08488-232442

aorskalmel@gmail.com

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930760

08226-225980

jdacrn@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930761

08226-224035

dda1cham@gmail.com

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ) (ಪ್ರಭಾರೆ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930762

08226-225980

jdacrn@gmail.com

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ (ಪ್ರಭಾರೆ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930795

08226-225980

jdacrn@gmail.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ (ಪ್ರಭಾರೆ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930766

08226-225980

jdacrn@gmail.com

6

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930763

08226-224035

dda1cham@gmail.com

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930765

08226-222271

adachn3@gmail.com

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚಂದಕವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930766

08226-222271

aorskchd766@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277935591

08226-222271

aorskharadanahalli247@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930772

08226-222271

rskharave@gmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930769

08226-222271

rskharave@gmail.com

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ

8277930771

08226-222271

aorskharadanahalli247@gmail.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930774

08226-222271

adagpet@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277935592

08226-222271

adagpet@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಂಗಳ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930775

08229-222270

aorskhangala@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277935594

08229-222270

aorskbeguru123@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930776

08229-222270

aorskbeguru123@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930778

08229-222270

aokasabagpet@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ತೆರಕಣಾಂಬಿಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277935593

08229-222270

aoterakanambirsk@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತೆರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930780

08229-222270

aoterakanambirsk@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಂಗಳ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||

8277930782

08229-222270

aorskhangala@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

8277930783

08224-253130

ada.kollegal@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

8277930784

08224-253130

ada.kollegal@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277930785

08224-253130

kasabakollegala@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

-

08224-253130

rskpalyaao@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಳ್ಯ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277935596

08224-253130

rskpalyaao@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

-

08224-253130

aolokkanahally@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ರಾಮಾಪುರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||

8277935595

08224-253130

aorskramapura@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಹನೂರು ಹನೂರು ತಾ||

8277935595

08224-253130

rskaohanur@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು ತಾ||

8277930774

08226-240013

adayelandur@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಳಂದೂರು ತಾ||

8277930797

08226-240013

adayelandur@gmail.com

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

8277930890

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಉ.ಕೃನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

8277930891

08262-221239

ddagrickm@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಉ.ಕೃನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

8277930892

08261-223922

dda2tkr@gmail.com

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸಕೃನಿ(ಜಾರಿದಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277930893

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸಕೃನಿ(ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277928484

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸಕೃನಿ(ಎಂ&ಇ))

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277928485

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸಕೃನಿ(ವಿಷಯತಜ್ಞ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277928486

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277930894

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277930895

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,

8277930897

08262-220494

jdagrickm@gmail.com

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ

8277928393

08262-221239

ddagrickm@gmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸಕೃನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930896

08262-220138

adachikmagalur@gmail.com

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930901

08262-220138

adachikmagalur@gmail.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಕಸಬಾ

8277930899

08262-233048

Rskkasaba@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಕಸಬಾ

8277930907

08262-233048

Rskkasaba@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಆಲ್ದೂರು

8277930902

08262-250153

rskaldur@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಆಲ್ದೂರು

8277930908

08262-250153

rskaldur@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಂಬಳೆ

8277930904

08262-229770

amblersk2@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಂಬಳೆ

8277930916

08262-229770

amblersk2@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಂಬಳೆ

8277928570

08262-229770

amblersk2@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಂಬಳೆ

8277930905

08262-244777

rsklakyackm@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಜಾಗರ

8277928567

08262-272011

jagararsk2@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಜಾಗರ

8277930910

08262-272011

jagararsk2@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ವಸ್ತಾರೆ

8277930903

08262-265277

vastharersk2@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ವಸ್ತಾರೆ

8277930912

08262-265277

vastharersk2@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ವಸ್ತಾರೆ

8277930906

08262-265277

vastharersk2@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಆವುತಿ

8277930913

08262-249287

avuthirsk@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಎಸ್ಎಂ.ಪೇಟೆ

8277928564

08262 -252505

khandyarsk@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಎಸ್ಎಂ.ಪೇಟೆ

8277928571

08262 -252505

khandyarsk@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ,ಪ್ರಭಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930914

08263-220791

adamudigere@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಬಣಕಲ್

8277928577

08263-232984

rskbanakal@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಬಣಕಲ್

8277930915

08263-232984

rskbanakal@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ

8277928384

08263-222617

rskkasabamdg@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಳಸ

8277928586

08263-274272

kalasarsk@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಳಸ

8277930917

08263-274272

kalasarsk@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಗೋಣಿಬೀಡು

8277928576

08263-240926

rskgonibeedu@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಜಾವಳಿ

8277928585

08263-245208

rskjavalimdg@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪ

ಸ.ಕೃ.ನಿ,ಪ್ರಭಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930893

08265-221217

adakoppa3@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಹರಿಹರಪುರ

8277930918

08265-274651

oarskhariharpura@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ

8277928595

08265-223097

aorskkasabakoppa@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕೊಪ್ಪ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಜಯಪುರ

8277928622

08265-245386

adajprsk@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಶೃಂಗೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277928494

08265-250101

adasrg@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ನ.ರಾ.ಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ,ಪ್ರಭಾರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930921

08266-220269

adanrpura@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ನ.ರಾ.ಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ

8277930922

08266-220021

rskkasabanrpura@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ನ.ರಾ.ಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು

8277928631

08266-251542

rskbalehonnur@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930923

08261-222442

adatarikere@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930924

08261-222442

adatarikere@gmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಕೃಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ

8277928414

08261-223868

rskkasaba936@gmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ,ಕಸಬಾ

8277930936

08261-223868

rskkasaba936@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ,ಕಸಬಾ

8277928448

08261-223868

rskkasaba936@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಜ್ಜಂಪುರ

8277930926

08261-245958

rskajp15@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಜ್ಜಂಪುರ

8277930935

08261-245958

rskajp15@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಅಮೃತಾಪುರ

8277928469

08261-236486

rskhunsghatta@gmail.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ

8277928633

08261-239226

agrideptlakkavalli456@gmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928439

08261-254041

rsklingadahalli123@gmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277930933

08261-254041

rsklingadahalli123@gmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ತರೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಶಿವನಿ

8277928633

08261-246490

agrideptshivani456@gmail.com

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930937

08267-221423

adakadur@gmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ/ತಾಂ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ

8277930938

08267-221423

adakadur@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ

8277930939

08267-221145

kashvichandru@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ

8277928455

08267-221145

aorskkasabakadur123@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಬೀರೂರು

8277928686

08267-256587

sns4788@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ

8277928650

08267-244796

jeevadhathu40@gmail.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ

8277930941

08267-244796

aorskskp123@gmail.com

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಯಗಟಿ

8277928666

08267-240219

jayashreeb5292@gmail.com

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಯಗಟಿ

8277930942

08267-240220

yagatirsk@gmail.com

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು

8277928687

08267-249201

shwethangowda18394@gmail.com

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು

8277930943

08267-249201

rskaochowlihiriyuru@gmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

8277928668

08267-235611

santhoshbllokeshappa.93@gmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಸಿಂಗಟಗೆರೆ

8277928456

08267-235611

singatagerersk18@gmail.com

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ

8277928678

08267-259922

saharitnhalli@gmail.com

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು

8277930948

08267-230970

shivshankar.m.v@gmail.com

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು

8277930949

08267-230970

shivshankar.m.v@gmail.com

73

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜಿ.ಲಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ.ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928555

08261-254822

datcling@gmail.com

74

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಜಿ.ಲಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ.ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928444

08261-254822

datcling@gmail.com

75

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

 

ಜಿ.ಲಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ.ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ

8277928558

08261-254822

datcling@gmail.com

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

8277931060

0824-2423602
0824-2423604

jdagrimng@gmail.com

2

ಉ.ಕೃನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

8277931061

0824-2442311

dda1mng@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277931062

08251-231322

dda2puttur@gmail.com

4

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277931066

08256-232092

aaadabelt8@gmail.com

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277931067

08256-234057

datcbgy@gmail.com

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277928881

08256-234057

datcbgy@gmail.com

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

8277931071

0824-2423601

asstdirmlr@gmail.com

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ

8277931072

08255-234811

aobantwal@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುರತ್ಕಲ್

8277931074

0824-2477914

rsksurathkal@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು ಕಸಬಾ

8277931075

0824-2423609

rskmangaloreb@gmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಡಬಿದ್ರೆ

8277931077

08258-236931

rskmoodabidri@gmail.com

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ,  ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬಾ

8277931078

08255-234811

aobantwal@gmail.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

8277931079

08255-233137

adabantwal@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು

8277931080

08255-281714

panemangalorersk@gmail.
com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.,ವಿಟ್ಟಲ್

8277931081

08255-238795

aovittal@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಕ್ಕಡ

8277931083

08256-254800

kokkadarsk@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277928882

 

--

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಸಬಾ

8277931085

08256-233683

belthangadyrsk@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ

8277931088

08251- 237776

adaputtur@yahoo.in

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ

8277931089

08251-251193

rskuppinangady123@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಡಬ

8277931090

08251-260384

agrlofcrkadaba@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಂಜ

8277931092

08257- 278944

aorskpanja@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಸುಳ್ಯ ಕಸಬಾ

8277931093

08257-234201

aorsksullia@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸುಳ್ಯ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಂಜ

8277931094

08257- 278944

aorskpanja@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ,ತ.ಕೇಂ,  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

8277928883

08256-234057

datcbgy@gmail.com

26

ಉ.ಕೃನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

8277928884

0824-2442311

dda1mng@gmail.com

27

ಉ.ಕೃನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

8277928885

08251-231322

dda2puttur@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುರತ್ಕಲ್

8277928886

0824-2477914

rsksurathkal@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪುತ್ತೂರು

8277928887

08251- 237776

rskputtur123@gmail.com

30

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

8277928889

0824-2423602
0824-2423604

jdagrimng@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931101

08192 297055

agridvg@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931102

08192-297027

ddaagridvg@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

8277931103

08188 295503

dda2hnl@gmail.com

4

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಳ)-1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931106

08192 297055

agridvg@gmail.com

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಳ)-2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931207

08192 297055

agridvg@gmail.com

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931107

08192 297055

agridvg@gmail.com

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ವಿತ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931105

08192 297055

agridvg@gmail.com

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಉ.& ಮೌ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277928938

08192 297055

agridvg@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈ.ಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931120

08192 297055

agridvg@gmail.com

10

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931140

08192 297055

agridvg@gmail.com

11

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931158

08192 297055

agridvg@gmail.com

12

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931109

08192 297055

agridvg@gmail.com

13

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931127

08192-297027

ddaagridvg@gmail.com

14

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2 ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8970336127

08188 295503

dda2hnl@gmail.com

15

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2 ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931262

08188 295503

dda2hnl@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931128

08192 297037

adadvg@gmail.com

17

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931129

08192 297037

adadvg@gmail.com

18

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931150

08192 297037

adadvg@gmail.com

19

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931130

08192 297037

rskksb@gmail.com

20

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931147

08192 297037

rskksb@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931141

08192 297037

rskksb@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931142

08192 297037

rskksb@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931143

08192 297037

rskksb@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931145

08192 297037

rskksb@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931146

08192 297037

rskksb@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931148

08192 297037

rskksb@gmail.com

27

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931137

08192 212086

rskanagodu1@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931134

08192 212086

rskanagodu1@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931138

08192 212086

rskanagodu1@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931140

08192 212086

rskanagodu1@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆನಗೋಡು

8277931135

08192 212086

rskanagodu1@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931138

08192 297037

-

33

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಾಯಕೊಂಡ

8277931136

08192 215748

aomayakonda@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931232

08189 228260

adacng@gmail.com

35

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ

8277931233

08189 228260

adacng@gmail.com

36

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ

8277931235

08189 228260

rskbpt@gmail.com

37

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277931237

08189 229219

rskkasabacng@gmail.com

38

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ದೇವರಹಳ್ಳಿ

8277928989

08189 239172

rskdvhl@gmail.com

39

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು

8277931235

08180 256200

rsksanthebennur@gmail.com

40

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತ್ಯಾವಣಿಗೆ

8277931237

08189 228260

rsktyavangi@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ,

8277928998

08189 228260

aopmt8277@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತ್ಯಾವಣಿಗೆ

8277931239

08189 228260

rsktyavangi@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೇವರಹಳ್ಳಿ

8277931244

08189 239172

rskdvhl@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೇವರಹಳ್ಳಿ

8277931241

08189 239172

rskdvhl@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277931245

08189 229219

rskkasabacng@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ

8277931247

08189 228260

rskbpt@gmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು

8277931243

08180 256200

rsksanthebennur@gmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ

8277928998

08189 228260

aopmt8277@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ

8277931245

08189 228260

adacng@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ತ್ಯಾವಣಿಗೆ

8277931245

08189 228260

adacng@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಹರಿಹರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹರಿಹರ

8277931154

08192 242170

adaharihara@gmail.com

52

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹರಿಹರ

8277931124

08192 242170

adaharihara@gmail.com

53

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931157

08192 242939

aorskhrr123@gmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931159

08192 242939

aorskhrr123@gmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931160

08192 242939

aorskhrr123@gmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹರಿಹರ

8277931162

08192 242939

aorskhrr123@gmail.com

57

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931163

08192 268229

aorskmbr@gmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931167

08192 268229

aorskmbr@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು

8277931170

08192 268229

aorskmbr@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931198

08188 251387

adahonnali@gmail.com

61

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931200

08188 251387

adahonnali@gmail.com

62

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931201

08188 251199

rskhonnali@gmail.com

63

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277931204

08188 262360

rskkundur@gmail.com

64

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗೋವಿನಕೋವಿ

8277931225

08188 251387

rskgovinakovi@gmail.com

65

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸ್ವಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ

8277931225

08188 251387

rsksasvehalli1@gmail.com

66

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚೀಲೂರು

8277931203

08188 251387

adahonnali@gmail.com

67

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931202

08188 265178

rsknyamathi18@gmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277931206

08188 262360

rskkundur@gmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931209

08188 265178

rsknyamathi18@gmail.com

70

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚೀಲೂರು

8277931216

08188 251387

adahonnali@gmail.com

71

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನ್ಯಾಮತಿ

8277931219

08188 265178

rsknyamathi18@gmail.com

72

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931215

08188 251199

rskhonnali@gmail.com

73

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ. ಹೊನ್ನಾಳಿ

8277931220

08188 251199

rskhonnali@gmail.com

74

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ

8277931220

08188 251387

adahonnali@gmail.com

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ, ಜಗಳೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಗಳೂರು

8277931171

08196 227152

jagalurada@gmail.com

76

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಗಳೂರು

8277931172

08196 227152

jagalurada@gmail.com

77

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277931173

08196 227372

rskkasabajlr@gmail.com

78

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277928969

08196 227372

rskkasabajlr@gmail.com

79

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಿಳಿಚೋಡು

8277931178

08196 248361

rskbillichodu@gmail.com

80

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೆರೆ

8277928969

08196 296288

rskhosakere73@gmail.com

81

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೆರೆ

8277931175

08196 296288

rskhosakere73@gmail.com

82

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಿಳಿಚೋಡು

8277931179

08196 248361

rskbillichodu@gmail.com

83

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277931180

08196 227372

rskkasabajlr@gmail.com

84

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಜಗಳೂರು

8277931174

08196 227372

rskkasabajlr@gmail.com

85

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ

8277931181

08196 227152

jagalurada@gmail.com

86

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931104

08192 297055

ddafcldvg@gmail.com

87

ಕೃ.ಅ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931269

08192 297055

ddafcldvg@gmail.com

88

ಕೃ.ಅ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931268

08192 297055

ddafcldvg@gmail.com

89

ಕೃ.ಅ

ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277930959

08192 297055

ddafcldvg@gmail.com

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931264

08192-297051

stldvg@gmail.com

91

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931265

08192-297051

stldvg@gmail.com

92

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931266

08192-297051

stldvg@gmail.com

93

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931261

08192-297051

stldvg@gmail.com

94

ಕೃ.ಅ

ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931267

08192-297051

stldvg@gmail.com

95

ಕೃ.ಅ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931258

08192 297055

datckdj@gmail.com

96

ಕೃ.ಅ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931251

08192 297055

datckdj@gmail.com

97

ಕೃ.ಅ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931208

08192 297055

datckdj@gmail.com

98

ಕೃ.ಅ

ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ

8277931261

08192 297055

adashc2016@gmail.com

99

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

9742865434

08192 297055

bclkdj@gmail.com

100

ಕೃ.ಅ

ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931254

08192 297055

bclkdj@gmail.com

101

ಕೃ.ಅ

ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಾಡಜ್ಜಿ

8277931255

08192 297055

bclkdj@gmail.com

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ -ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

8277931400

08372-235443

jdagadag@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931401

08372-239889/236017

dda1gdg@yahoo.in

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಗದಗ

8277931402

08381-267260

dda2.ron@gmail.com

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಂ&ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931404

08372-235443

jdagadag@gmail.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931406

08372-235443

jdagadag@gmail.com

6

¸À.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

¸À.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277931407

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

7

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಗದಗ

8277931408

08372-239889/236017

dda1gdg@yahoo.in

8

 

 

 

8277931410

 

 

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ನರಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಗದಗ

8277931409

08377-245181

adanaragund@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931412

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931413

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

12

 

 

 

8277931416

 

 

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.
ಹುಲಕೋಟಿ

8277931417

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.
ಹುಲಕೋಟಿ

8277931418

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931419

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931420

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931421

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931422

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931423

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277931425

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೂಲಕೋಟಿ

8277931426

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೂಲಕೋಟಿ

8277931427

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಎ.ಸಿ.ಎಫ್

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277931429

 

 

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

 

 

8277931430

 

 

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277931432

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277931433

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಂಬಳ

8277931434

 

 

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಂಬಳ

8277931435

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಂಬಳ

8277931436

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಂಬಳ

8277931437

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಂಬಳ

8277931438

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಸ.ಕೃ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಂಬಳ

8277931439

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಣ್ಣೂರ್

8277931440

08377-245181

adanaragund@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನರಗುಂದ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಣ್ಣೂರ್

8277931443

08377-245181

adanaragund@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

8277931446

 

 

36

dA.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

8277931447

08372-235443

jdagadag@gmail.com

37

¸À.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ

8277931448

08381-267441

adaron5@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.

ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931449

08381-267441

adaron5@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931450

08381-267441

adaron5@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ ರೋಣ

8277931451

08381-267441

adaron5@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931453

08381-267441

adaron5@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931454

08381-267441

adaron5@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನರೇಗಲ್

8277931455

08381-267441

adaron5@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931457

08381-267441

adaron5@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

 

8277931458

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರು

8277931459

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣ

8277931460

08372-238773

gadag.agriada@gmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277931462

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277931464

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277931465

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931466

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931467

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931469

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

54

 

 

 

8277931468

 

 

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277931470

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

56

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929000

08372-235443

jdagadag@gmail.com

57

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929009

08372-235443

jdagadag@gmail.com

58

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಜಾರಿದಾಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ

8277929011

08372-235443

jdagadag@gmail.com

59

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಕೋಟಿ

8277929012

08372-235443

jdagadag@gmail.com

60

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗದಗ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೆಟಗೇರಿ

8277929019

08372-235443

jdagadag@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮುಂಡರಗಿ

8277929041

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡರಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದಂಬಲ್

8277929055

08371-262038

adamundaragi@gmail.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ

8277929056

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ್

8277929071

08487-242289

shirahattiada.agri@gmail.com

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರೋಣ

8277929078

08381-267441

adaron5@gmail.com

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರೋಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಳೆಆಲೂರ್

8277929090

08381-267441

adaron5@gmail.com

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ/ ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931700

08172-267158

jdahassan@yahoo.com

2

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

(ತಾಂ.ಅ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931743

08172-267158

jdahassan@yahoo.com

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಕ್ಯೂ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277929108

08172-267158

jdahassan@yahoo.com

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277929111

08172-267158

adavglhsn@gmail.com

5

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931701

08172-266066

dda1hsn@gmail.com

6

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

8277931702

08173-245911

ddaskp2@gmail.com

7

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2, ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

8762903395

08173-245911

ddaskp2@gmail.com

8

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931703

08172-266066

dda1hsn@gmail.com

9

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1, ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

9480200314

08172-266066

dda1hsn@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೆ.ಚನ್ನಪುರ

8277931705

08170-218255

alurada22@yahoo.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ

8277931707

08170-218255

 

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ .ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ,ಆಲೂರು

8277931755

08170-218255

alurada22@yahoo.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಆಲೂರು

8277931708

08170-218255

ksbrsk01@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪಾಳ್ಯ

8277931710

08170-218255

plyrsk02@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277929160

08170-218255

kunrsk03@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಂದೂರು

8277929175

08170-218255

kunrsk03@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಆಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ

8277931711

08170-218255

khkalur04@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

8277931712

0815-220214

adaark1950@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರಕಲಗೂಡು

8277931713

0815-220214

adaark1950@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಣನೂರು

8277931715

0815-220214

aorskkonanur123@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ

8277931716

0815-220214

aorskmallipatna@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ

8277931719

0815-220214

ramanathapurarskao@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ

8277931721

0815-220214

ramanathapurarskao@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ

8277929119

0815-220214

aorskmallipatna@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ

8277929123

0815-220214

aorskdoddamagge@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ರಾಮನಾಥಪುರ

8277929156

0815-220214

ramanathapurarskao@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕೃಷಿ ಫಾರಂ

8277931722

 

 

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ

8277931723

08174-232782

aorskdoddamagge@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

8277931724

08174-232782

adaask2@Gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

8277931725

08174-232782

adaask2@Gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಣಾವರ

8277931726

08174-232782

rskbanavara@mail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಣಾವರ

8277931728

08174-232782

rskbanavara@mail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಣಾವರ

8277931729

08174-232782

rskbanavara@mail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾವಗಲ್

8277931730

08174-232782

 

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಜಾವಗಲ್

8277931731

08174-232782

rskjavagal1@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ

8277931732

08174-232782

rskaodmk@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ

8277931733

08174-232782

rskaodmk@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗಂಡಸಿ

8277931734

08174-232782

gandasirsk@gmai.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಗಂಡಸಿ

8277931735

08174-232782

gandasirsk@gmai.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಡಿ.ಎಮ್. ಕುರ್ಕಿ

8277929325

08174-232782

rskaodmk@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಜವಾಗಲ್

8277929333

08174-232782

rskjavagal1@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

8277931736

08177-222318

adabelur@ymail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

9945428746

08177-222318

adabelur@ymail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

8277931737

08177-222318

adabelur@ymail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ

8277931738

08177-222318

 

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಗರಿ

8277931739

08177-222318

 

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ

8277931740

08177-222318

 

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬೇಲೂರು

8277931742

08177-222318

kasabablr@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಕಸಬಾ

8277929345

08177-222318

kasabablr@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹಗರೆ

8319016870

08177-222318

rskhagare9@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಳೆಬೀಡು

8277931744

08177-222318

rskaodmk@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಗರೆ

8277931745

08177-222318

rskhagare9@gmail.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಬಿಳಗೋಡು

8277929234

08177-222318

 

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೇಲೂರು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹಳೆಬೀಡು

8277929255

08177-222318

 

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಉದಯಪುರ

8277931746

08176-252263

 

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೀಸಾವೆ

8277931747

08176-252263

rskhrsv230812@gmail.com

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, Crp

8277931709

08176-252263

adacrp@yahoo.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗೂರು

8277931748

08176-252263

rskbaguru@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಗೂರು

8277931749

08176-252263

rskbaguru@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ

8277931750

08176-252263

nuggehallirsk@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶ್ರಾವಣಬೆಳಗೋಳ

8277931751

08176-252263

aaosbg@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

8277931752

08176-252263

kasabarskcrp@yahoo.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶ್ರಾವಣಬೆಳಗೋಳ

8277929178

08176-252263

 

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

 ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೀಸಾವೆ

8277929191

08176-252263

 

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಉದಯಪುರ

8277929192

08176-252263

 

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931753

08172-269288

adahsn49@yahoo.in

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931754

08172-269288

adahsn49@yahoo.in

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

8277931704

08172-269288

kasabarskhassan@gmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುದ್ದ

8277931706

08172-269288

duddarskhsn@gmail.com

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಕೃ .ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ

8277931756

08172-269288

rskshanthigram8277@gmail.com

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾಸನ

8277931758

08172-269288

 

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುದ್ದ

8277931759

08172-269288

 

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ದುದ್ದ

8277931760

08172-269288

 

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾಲಗಾಮೆ

8277931761

08172-269288

 

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಾಲಗಾಮೆ

8277931762

08172-269288

 

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ

8277931763

08172-269288

 

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಟ್ಟಾಯ

8277931764

08172-269288

 

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪಿ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

8277931720

08175-273231

adahnpura@gmail.com

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

8277931773

08175-273231

yeslurrsk@gmail.com

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277929208

08175-273231

rskkasabahnpura@gmail.com

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹಳೆಕೋಟೆ

8277929222

08175-273231

rskhalekote@gmail.com

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ.ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

8277929229

08175-273231

rskhallymysore@gmail.com

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ.

8277931766

08175-273231

 

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277931767

08175-273231

 

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹಳೆಕೋಟೆ

8277931768

08175-273231

 

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಕಲೇಶಪುರ

8277931770

08173-244117

adaskp@rediffmail.com

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಾನುಬಾಲು

8277931772

08173-244117

rskhanbal@gmail.com

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹೆತ್ತೂರು

8277931774

08173-244117

yeslurrsk@gmail.com

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಬಿಳಗೋಡು

8277929292

08173-244117

rskbelagodu@gmail.com

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಹೆತ್ತೂರು

8277929293

08173-244117

raithasamparkakendrahetthur@gmail.com

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಯಸಳೂರು

8277929306

08173-244117

yeslurrsk@gmail.com

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ-1)

ರೈ.ಸಂ.ಕೇ. ಸಕಲೇಶಪುರ

8277929339

08173-244117

adaskp@rediffmail.com

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಜ.ಕೃ.ನಿ (Incharge)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931900

08272-225732/ 224194

jdamadikeri@yahoo.in

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931901

08272-221540

dda1_madikeri@yahoo.com

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931903

08272-228672

ada_madikeri1@yahoo.in

5

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ

8277931904

08272-225392

rskvpet@gmail.com

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಾಪೋಕ್ಲು

8277931905

08272-263701

aonpkrsk@gmail.com

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277931906

08276-282207

dda1_madikeri@yahoo.com

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931907

08276-282208

adaspet@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931908

08276-282209

adaspet@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931909

08276-284549

somwarpetrsk@gmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಶಾಲನಗರ

8277931910

08276-273077

aorskkushalnagar@gmail.com

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಶಾಲನಗರ

8277931911

08276-273078

aorskkushalnagar@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

8277931914

08276-262884

rsksuntikoppa@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ,

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ

8277931915

08274-261240

adavirajpet@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

8277931916

08274-260936

rskvpet@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಬಾಳಲೆ

8277931918

08274-272555

rskbalale@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

8277931913

08276-278246

datckudige@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕಸಬಾ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

8277931912

08276-282207

somwarpetrsk@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

8277929449

08276-278246

datckudige@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

8277926969

08272-228672

ada_madikeri1@yahoo.in

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

8277929456

08274-257759

adavirajpet@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಕೂಡಿಗೆ

8277929459

08276-278246

datckudige@gmail.com

26

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277929492

08272-225732/ 224194

jdamadikeri@yahoo.in

27

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು

8277929494

08272-221540

dda1_madikeri@yahoo.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನಾಪೋಕ್ಲು

8277929495

08272-263701

aonpkrsk@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ

8277929496

08276-280033

kodlipetrsk2018@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

8277929535

08276-262884

rsksuntikoppa@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಶಾಲನಗರ

8277929555

08276-273077

aorskkushalnagar@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ

8277929559

08276-288264

aorskshanthalli@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಅಮ್ಮತಿ

8277929567

08274-264361

rskammathi@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಶ್ರೀಮಂಗಲ

8277929595

08274-264361

rsksrimangala@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932100

08536-221633

jdakoppa@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932101

08539-221879

ddakpl@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ರ.ನಿ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932102

05833-272098

ddafclgvt@gmail.com

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932103

08536-221633

jdakoppa@gmail.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932104

08536-221633

jdakoppa@gmail.com

6

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932105

08539-222535

adakoppal@gmail.com

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932106

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

8

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

8277932107

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

8277932109

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932110

08533-270242

dda.datc_gvt@yahoo.co.in

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932113

08533-272315

adastlgvt@rediffmail.com

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932114

08533-272315

adastlgvt@rediffmail.com

13

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932115

08533-272315

adastlgvt@rediffmail.com

14

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932116

08536-221633

jdakoppa@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

8277932117

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

8277932118

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಮಂಗಳೂರು

8277932119

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932120

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

8277932124

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಿಹೈದರ್

8277932125

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಿಹೈದರ್

8277932126

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕನಕಗಿರಿ

8277932127

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕನಕಗಿರಿ

8277932128

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕನಕಗಿರಿ

8277932129

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಾರಟಗಿ

8277932130

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಕಾರಟಗಿ

8277932132

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ನವಲಿ

8277932133

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

8277932134

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ

8277932135

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹಿಟ್ನಳ್

8277932136

08539-222535

adakoppal@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932137

08539-222535

adakoppal@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932138

08539-222535

adakoppal@gmail.com

33

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932139

08539-222535

adakoppal@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277932140

08539-222535

adakoppal@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಗಿ

8277932141

08539-222535

adakoppal@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932142

08539-222535

adakoppal@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

8277932143

08539-222535

adakoppal@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932144

08539-222535

adakoppal@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932145

08539-222535

adakoppal@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277932146

08539-222535

adakoppal@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕುಷ್ಟಗಿ

8277932147

08539-222535

adakoppal@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಲಬರ್ಗಾ

8277932149

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932152

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932153

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932154

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277932155

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾವರಗೇರಾ

8277932156

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277932158

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಲಬರ್ಗಾ

8277932161

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277932162

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277932163

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277932164

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277932165

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277932166

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932167

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932168

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932169

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932170

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932171

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277932172

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929596

08539-222535

adakoppal@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929629

08539-222535

adakoppal@gmail.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929630

08539-222535

adakoppal@gmail.com

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಗಿ

8277929631

08539-222535

adakoppal@gmail.com

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277929632

08539-222535

adakoppal@gmail.com

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277929633

08539-222535

adakoppal@gmail.com

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಅಳವಂಡಿ

8277929634

08539-222535

adakoppal@gmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಹುಲಗಿ

8277929635

08539-222535

adakoppal@gmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ, ಇರಕಲ್ಲಗಡ

8277929636

08539-222535

adakoppal@gmail.com

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277929637

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮಂಗಳೂರು

8277929638

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಕೂಕನೂರು

8277929639

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಯಲಬರ್ಗಾ

8277929640

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ

8277929641

08534-220468

yelburgaada@gmail.com

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮನಲ್

8277929642

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ತಾವರಗೇರಾ

8277929643

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929644

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929645

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929646

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929647

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಷ್ಟಗಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹನುಮಸಾಗರ

8277929648

08536-267016

adakushtagi456@gmail.com

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಿಹೈದರ್

8277929649

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಸಿದ್ದಾಪುರ

8277929650

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ

8277929651

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನವಲಿ

8277929652

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ

8277929653

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಮರಳಿ

8277929654

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ಹುಲಿಹೈದರ್

8277929655

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನವಲಿ

8277929656

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಕೃ.ಅ

ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂ. ನವಲಿ

8277929657

08533-230374

adagrigvt@yahoo.com

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿಎಲ್ ಬಿ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿಎಲ್ ಬಿ, ಗಂಗಾವತಿ

8277929658

08533-270242

adaplbgvt@gmail.com

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಬೀ.ಪ.ಪ್ರ, ಗಂಗಾವತಿ

8277929659

08533-272315

adastlgvt@rediffmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಜ.ಕೃ.ನಿ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933100

0821-2442239

dagrmys@rediffmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933101

0821-2521491

dda1mysore@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ

8277933102

08222-253433

dda2hunsur@gmail.com

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933103

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಎಮ್&ಇ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933105

0821-2442239

dagrmys@rediffmail.com

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933106

0821-2442239

dagrmys@rediffmail.com

7

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933107

0821-2442239

dagrmys@rediffmail.com

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933170

0821-2442239

dagrmys@rediffmail.com

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ(ಜಾಗೃತದಳ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933110

0821-2442239

dagrmys@rediffmail.com

10

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933181

0821-2521491

dda1mysore@gmail.com

11

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-1. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933114

0821-2521491

dda1mysore@gmail.com

12

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ-2. ಕಛೇರಿ,ಹುಣಸೂರು

8277933115

08222-253433

dda2hunsur@gmail.com

13

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ (ರೈ.ಮ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933116

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

14

ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ರೈಮ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933179

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

15

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ (ರೈಮ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933180

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

16

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ (ರೈಮ)

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933205

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

17

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933157

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ

8277933177

0821-2591645

datcmysore@yahoo.co.in

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

8277933117

082258-255379

adahdkote@rediffmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

8277933112

082258-255379

adahdkote@rediffmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

8277933118

082258-255379

adahdkote@rediffmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933119

08228-257593

rskkasabahdkote@gmai.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಂಪಾಪುರ

8277933125

08228-267597

rskhampapura@gmail.com

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹಂಪಾಪುರ

8277933121

08228-267597

rskhampapura@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933122

08228-257593

rskkasabahdkote@gmai.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

8277933127

08222-252284

adahun@rediffmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

8277933139

08222-252284

adahun@rediffmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

8277933143

08222-252284

adahun@rediffmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933130

08222-255717

aorskhun@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗಾವಡಗೆರೆ

8277933135

08222-258500

aogawadagare@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಗಾವಡಗೆರೆ

8277933136

08222-258500

aogawadagare@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬಿಳಿಕೆರೆ

8277933137

08222-240438

aobilikere123@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933128

08222-255717

aorskhun@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಗಾವಡಗೆರೆ

8277933140

08222-258500

aogawadagare@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಬಿಳಿಗೆರೆ

8277933145

08222-240438

aobilikere123@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

8277933146

08223-262249

adakrnagar.in@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

8277933147

08223-262249

adakrnagar.in@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ಹೆಬ್ಬಾಳ್

8277933148

08223-293283

-

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933149

08223-262126

rskkasabakrn@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ

8277933124

08223-280545

rskhosaagrahara@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

8277933126

08223-284106

rsksaligrama@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಕೃ.ಅ

ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ

8277933120

08223-281221

rskchunchanakatte2014@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933150

08223-262126

rskkasabakrn@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ

8277933152

08223-280545

rskhosaagrahara@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933153

0821-2520115

ada_mysore@rediffmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933154

0821-2520115

ada_mysore@rediffmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933173

0821-2520115

ada_mysore@rediffmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಇಲವಾಲ

8277933155

0821-2404243

aorskyelawala@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933156

0821-2448567

rskmyskasaba01@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜಯಪುರ

8277933158

0821-2595808

aorskjayapura@gmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ವರುಣ

8277933160

0821-2599793

aorskvaruna@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಇಲವಾಲ

8277933163

0821-2404243

aorskyelawala@gmail.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

8277933168

08221-226684

adananjangud@gmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

8277933166

08221-226684

adananjangud@gmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

8277933174

08221-226684

adananjangud@gmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಕೃ.ಅ

ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ

8277933167

8221-221879

rskdk2015@gmail.com

57

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ

8277933109

8221-223338

rskcchatra@gmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದ

8277933175

8221-221879

rskdk2015@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

8277933176

8221-220775

rskhullahalli@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

8277933171

8221-220775

rskhullahalli@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ

8277933178

8221-223338

rskcchatra@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ

8277933165

8221-223338

rskcchatra@gmail.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933201

8221-228521

rskkasabangd@gmail.com

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬಿಳಿಗೆರೆ

8277933182

8221-232790

rskbiligere@gmail.com

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ

8277933183

8221-220775

rskhullahalli@gmail.com

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬಿಳಿಗೆರೆ

8277933184

8221-232790

rskbiligere@gmail.com

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ನಂಜನಗೂಡು

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

8277933185

08223-274205

adappatna@rediffmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

8277933159

08223-274205

adappatna@rediffmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ

8277933187

08223-276181

agri.aobtp@ka.gov.in

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ಹಾರನಹಳ್ಳಿ

8277933188

08223-295003

agri.aohrh@ka.gov.in

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ರಾವಂದೂರು

8277933192

08223-274205

adappatna@rediffmail.com

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹಾರನಹಳ್ಳಿ

8277933193

08223-295003

adappatna@rediffmail.com

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

8277933198

08227-261435

adatnpur@rediffmail.com

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

8277933172

08227-261435

adatnpur@rediffmail.com

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ (ತಾಂ.ಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

8277933161

08227-261435

adatnpur@rediffmail.com

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಸೋಸಲೆ

8277933194

08227-261731

sudhaagri27@gmail.com

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬನ್ನೂರು

8277933196

08227-275164

rskbannuru@gmail.com

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುಗೂರು

8277933197

08227-272046

mugururskao01@gmail.com

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ತಲಕಾಡು

8277933199

08227-273568

aorsktalakadu571122@gmail.com

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ತಲಕಾಡು

8277933203

08227-273568

aorsktalakadu571122@gmail.com

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933204

08227-262268

aotnpura@gmail.com

82

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ                (ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277929692

 

83

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ (ಕೇಂದ್ರ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933162

 

84

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ನಿ(ರೈ.ಮ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು

8277933104

 

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ

ಕೃ.ಅ.

ಹಂಪಾಪುರ

8277933164

 

86

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ

8277933151

 

87

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ

ಕಸಬಾ

8277933191

 

88

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ರಾವಂದೂರು

8277933189

 

89

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ

8277933190

 

90

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಬನ್ನೂರು

8277933195

 

91

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಕೃ.ಅ

ಮುಗೂರು

8277933200

 

92

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮುಗೂರು

8277933202

 

93

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹನಗೋಡು

8277933129

 

94

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277933138

 

95

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಿಳಿಕೆರೆ

8277933134

 

96

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹನಗೋಡು

8277933144

 

97

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ.(ತಾಂಅ)

ಸ.ಕೃ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

8277933186

 

 

 

 

 

 

 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಜ.ಕೃ.ನಿ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277932400

080-27273779

jdarmgm@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಉ.ಕೃ.ನಿ.

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277932401

080-27276060

ddaramanagar@gmail.com

3

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.(HQ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277929742

080-27273779

jdarmgm@gmail.com

4

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. (Vigilance)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277932403

080-27273779

jdarmgm@gmail.com

5

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. (SMS)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277932402

080-27273779

jdarmgm@gmail.com

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಕೃ.ಅ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277929743

080-27273779

jdarmgm@gmail.com

7

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

8277932404

080-27273779

adarmng@yahoo.in

 

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

8277932406

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

 

080-27745376

adamagadi@gmail.com

9

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

8277932446

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಕೃ.ಅ.

ಕುದೂರು

8277932408

080-27745376

adamagadi@gmail.com

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕುದೂರು

8277932409

080-27745376

adamagadi@gmail.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕುದೂರು

8277932410

080-27745376

adamagadi@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932411

080-27745376

adamagadi@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932412

080-27745376

adamagadi@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277929744

080-27745376

adamagadi@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಕೃ.ಅ.

ಸೋಲೂರು

8277932415

080-27745376

adamagadi@gmail.com

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೋಲೂರು

-

080-27745376

adamagadi@gmail.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೋಲೂರು

8277932417

080-27745376

adamagadi@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೋಲೂರು

8277932418

080-27745376

adamagadi@gmail.com

 

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಾಗಡಿ

ಕೃ.ಅ.

ಮಾಡಬಾಳ್

8277932416

080-27745376

adamagadi@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಕೃ.ಅ.

ಬಿಡದಿ

8277932419

080-27271293

adarmng@yahoo.in

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಿಡದಿ

8277932420

080-27271293

adarmng@yahoo.in

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಿಡದಿ

8277932421

080-27271293

adarmng@yahoo.in

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಿಡದಿ

8277932422

080-27271293

adarmng@yahoo.in

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಕೃ.ಅ.

ಕೈಲಾಂಚ

8277932423

080-27271293

adarmng@yahoo.in

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೈಲಾಂಚ

8277932426

080-27271293

adarmng@yahoo.in

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಕೃ.ಸ.

ಕೈಲಾಂಚ

8277932427

080-27271293

adarmng@yahoo.in

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಕೃ.ಅ.

ಕೂಟಗಲ್

8277932428

080-27271293

adarmng@yahoo.in

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೂಟಗಲ್

8277932429

080-27271293

adarmng@yahoo.in

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೂಟಗಲ್

8277932430

080-27271293

adarmng@yahoo.in

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932431

080-27271293

adarmng@yahoo.in

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932432

080-27271293

adarmng@yahoo.in

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932433

080-27271293

adarmng@yahoo.in

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ.

ಮಳೂರು

8277932435

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

 

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ.

ಮಳೂರು

8277932418

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮಳೂರು

8277932440

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮಳೂರು

8277932437

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮಳೂರು

8277932438

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932418

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

AAO

ಕಸಬಾ

8277932440

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ

8277932441

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

AAO(I/c)

ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ

8277932443

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

AAO(S.I)

ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ

8277932445

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕೃ.ಅ.

ಕೊಡಂಬಳ್ಳಿ

8277932439

080-29783062

adachannapatna@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಕನಕಪುರ

8277932446

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277929452

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932447

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಸಬಾ

8277932448

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ

8277932457

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ

8277932450

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

AAO(S.I)

ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ

8277932451

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಮರಳವಾಡಿ

8277932454

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮರಳವಾಡಿ

8277932453

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

8277932454

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

8277932455

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

8277932457

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ

8277932458

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

8277932453

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

8277932460

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಸಾತನೂರು

8277932461

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ

ಸ.ಕೃಅ.

ಸಾತನೂರು

8277932443

080-29761205

adaknkpr@rediffmail.com

 

 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ / ಕಛೇರಿ

ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.

ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಜ.ಕೃ.ನಿ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕಾರವಾರ

8277933001

08382-226367

jdaukkarwar@gmail.com

2

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-01, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಉ.ಕೃ.ನಿ.

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-01, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8277933002

08382-222409

ddakarwar@gmail.com

3

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-01, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಉ.ಕೃ.ನಿ.

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-01, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8277933008

08382-222409

ddakarwar@gmail.com

4

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-02, ಸಿರಿಸಿ

ಉ.ಕೃ.ನಿ.

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-02, ಸಿರಿಸಿ

8277933004

08384-233499

ddasirsi@gmail.com

5

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-02, ಸಿರಿಸಿ

ಕೃ.ಅ

ಉ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ-02, ಸಿರಿಸಿ

7676106706

08384-233499

ddasirsi@gmail.com

6

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ (HQ)

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8277933005

-

Transferd

7

 

ಕೃ.ಅ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8277933005

08382-226367

jdaukkarwar@gmail.com

8

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8277933007

-

Transferd

9

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಜ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8277933007

08382-226367

jdaukkarwar@gmail.com

10

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ನಿ. (FW)

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಕುಮುಟ

8277933009

08386-222308

ddadatckmt@rediffimail.com

11

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಕುಮುಟ

ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಕುಮುಟ

8277933011

-

Promoted as ADA

12

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಕುಮುಟ

ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜಿ.ಕೃ.ತ.ಕೇಂ. ಕುಮುಟ

8277933035

08386-221560

ddadatckmt@rediffimail.com

13

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕೃ.ಅ.

ಕಿನ್ನರ

8277933018

08382-225030

adakarwar@gmail.com

14

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕೃ.ಅ.

ಘಾಡಸಾಯಿ

8277933013

08382-257714

rskghadsai@gmail.com

15

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಾಡ

8277933014

08382-229518

rskbaad99@gmail.com

16

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಘಾಡಸಾಯಿ

8277933015

08382-257714

rskghadsai@gmail.com

17

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಚಿತ್ತಾಕುಲ

8277933016

08382-266605

aochittakula@gmail.com

18

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕಿನ್ನರ

8277933017

08382-241705

rskkinnar@gmail.com

19

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

8277933018

-

Transferd

20

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

8277933018

08388-230336

adaankola@yahoo.com

21

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ತಾಂ.ಅ. (ಪ್ರಭಾರ)

ಬಳಲೆ

8277933019

08388-232842

rskbalale@gmail.com

22

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಕೃ.ಅ

ಬಳಲೆ

9448457628

08388-232842

rskankola@gmail.com

23

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬಳಲೆ

8277933021

08388-232842

Retired

24

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಕೃ.ಅ

ಬೆಲೆಕೇರಿ & ಬಳಲೆ

8277933021

08388-282697

rskbelekeri@gmail.com
rskbalale@gmail.com

25

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಅಂಕೋಲಾ

8277933022

08388-230336

aobasgod@gmail.com

26

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಕೃ.ಅ

ಬಾಸಗೋಡ

8880662948

08388-232879

aobasgod@gmail.com

27

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

8277933024

08386-222121

adakumta@gmail.com

28

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

8277933025

08386-222121

csbargi14@gmail.com

29

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಜಳ್ಳಿ

8277933026

08386-269300

koojallirsk@gmail.com

30

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಜಳ್ಳಿ

8277933027

08386-257616

gokarnrsk@gmail.com

31

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕುಮುಟ

8277933028

08387-287562

rskmirjan@gmail.com

32

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮಿರಾಜಾನ್

8277933032

08387-287562

rskmirjan@gmail.com

33

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಗೋಕರ್ಣ

8277933035

08386-257616

gokarnrsk@gmail.com

34

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಕುಮುಟ

ಕೃ.ಅ

 ಕುಮಟಾ

8277933035

08386-221560

kumtarsk@gmail.com

35

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಹೊನ್ನಾವರ

8277933036

08387-220643

adaagrihnr@gmail.com

36

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

8277933037

08387-279028

adaagrihnr@gmail.com

37

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಕೃ.ಅ.

ಹೊನ್ನಾವರ

8861260175

08387-222159

adaagrihnr@gmail.com

38

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹೊನ್ನಾವರ

8277933038

08387-222159

rskhonnavar@gmail.com

39

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಡಿನ್ ಬಾಳ್

8277933039

08387-279028

rskhadinabal@gmail.com

40

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹೊನ್ನಾವರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮಂಕಿ

8277933041

08387-258029

rskmanki29@gmail.com

41

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಟ್ಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಟ್ಕಾಳ್

8277933042

08385-222901

ada.bhatkal669@gmail.com,

42

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಟ್ಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೂಸಗುಡಿ

8277933043

08385-222901

rsksusagadi@gmail.com

43

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಟ್ಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೂಸಗುಡಿ

8277933044

08385-222901

rskmavalli@gmail.com

44

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಭಟ್ಕಲ್

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮಾವಳ್ಳಿ

9740897940

08385-268982

rskmavalli@gmail.com

45

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಕೃ.ಅ

ಶಿರಸಿ

8277933045

08384-226292

agriadasirsi@gmail.com

46

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಕೃ.ಅ.

ಹುಳೆಕಾಳ್

8277933046

08283-240220

rskhulekal@gmail.com

47

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಕೃ.ಅ.

ಬನವಾಸಿ

8277933047

-

Promoted as ADA

48

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಕೃ.ಅ.

ಸಿರಿಸಿ

8277933048

08384-235461

rsksirsi@gmail.com

49

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸಿರಿಸಿ

8277933050

08384-235461

rsksirsi@gmail.com

50

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಳೆಕಾಳ್

8277933051

-

Retired

51

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹುಳೆಕಾಳ್

8277933052

08283-240220

rskhulekal@gmail.com

52

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಜಾಣಮನೆ

8277933053

-

Expired

53

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬನವಾಸಿ

8277933055

08384-264558

aobnvs58@gmail.com

54

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬನವಾಸಿ

8277933056

08384-264558

aobnvs58@gmail.com

55

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿರಿಸಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಬನವಾಸಿ

8277933057

08384-264558

aobnvs58@gmail.com

56

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡಕಣಿ

8277933059

08389-230105

rskkodkani@gmail.com

57

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕುಂಡ್ಲಿ

8277933060

08389-231689

rskkondli@gmail.com

58

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹೆರೂರು

8277933061

08389-254427

rskherur@gmail.com

59

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕೋಡಕಣಿ

8277933062

08389-230105

rskkodkani@gmail.com

60

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಹಿರೂರು

9483938556

08389-254427

rskherur@gmail.com

61

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ

8277933063

08419-261174

yellapurada@gmail.com

62

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ

8277933064

08419-254423

yellapurada@gmail.com

63

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಯಲ್ಲಾಪುರ

8277933065

08419-262646

yellapurada@gmail.com

64

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಮಂಚಿಕೇರಿ

8553436385

08419-254423

yellapurada@gmail.com

65

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ

ಮುಂಡಗೋಡ

8277933047

08301-222186

adamnd186@gmail.com

66

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ

ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ

8277933066

08301-290026

aravind.uas@gmail.com

67

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ

8277933069

08301-223108

ninganagouda.h@gmail.com

68

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಂಡಗೋಡ

ಕೃ.ಅ.

ಮುಂಡಗೋಡ

8277933067

08301-223108

adamnd186@gmail.com

69

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಹಳಿಯಾಳ

8277933071

08284-220271

ada_haliyal@yahoo.in,

70

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಹಳಿಯಾಳ

8277933073

-

Transferd

71

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮುರಕವಾಡ

8277933075

-

Retired

72

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮುರಕವಾಡ

8277933076

08284-271287

rskmurukwad@gmil.com

73

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಮುರಕವಾಡ

8277933077

08284-267133

rsksambrani@yahoo.com

74

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ

8277933078

08284-267133

rsksambrani@yahoo.com

75

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್

8277933079

08284-220271

rskdandeli@gmil.com

76

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ

8277933080

08284-221367

rskhaliyal11@gmail.com

77

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಕೃ.ಅ

ದಾಂಡೇಲಿ

8277933072

08284-230271

rskdandeli@gmil.com

78

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಹಳಿಯಾಳ್

ಕೃ.ಅ

ಮುರಕವಾಡ

8277933075

08284-271287

rskmurukwad@gmil.com

79

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

8277933081

08383-282732

adajoida@gmail.com

80

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಕುಂಬರವಾಡ

-

-

Expired

81

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ

ಜೋಯಿಡಾ

8277933082

08383-282612

rsk.joida12@gmail.com

82

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಸ.ಕೃ.ಅ.

ಅಣ್ಣಮೋಡ್

-

-

Retired

83

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಕೃ.ಅ

ಕುಂಬಾರವಾಡ

8277933083

08383-282612

rsk.kbwd12@gmail.com

84

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಕೃ.ಅ

ಅನಮೊಡ

8088329943

08383-282612

ao.rskanmod@gmail.com

85

ಸ.ಕೃ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಜೋಯಿಡ

ಕೃ.ಅ

ಅನಮೊಡ

7846099793

08383-282612

ao.rskanmod@gmail.com

 

 

ಹುದ್ದೆಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳು :-

ಕೃ.ಅ.             -        ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ಅ.          -        ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ.ಕೃ.ನಿ.          -        ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉ.ಕೃ.ನಿ.         -        ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜ.ಕೃ.ನಿ.          -        ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-05-2020 06:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin