ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಣೆ

1.  

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  60kb ವೀಕ್ಷಣೆ
2.  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  63kb ವೀಕ್ಷಣೆ
3  .ಅಂಕಿ ಅಂಶ              2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  500kb ವೀಕ್ಷಣೆ
4  

ಆತ್ಮ  ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  30kb ವೀಕ್ಷಣೆ
5  

ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  22kb ವೀಕ್ಷಣೆ
6  

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  16kb ವೀಕ್ಷಣೆ
7  

 ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  60kb ವೀಕ್ಷಣೆ
8  

ಕೃಷಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  21kb  ವೀಕ್ಷಣೆ
9  

ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  80kb ವೀಕ್ಷಣೆ
10  

ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾ ಘಟಕ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  158kb ವೀಕ್ಷಣೆ
11  

ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಯು.ಜಿ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  25kb ವೀಕ್ಷಣೆ
12  

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  43kb ವೀಕ್ಷಣೆ
13  

ಬೀಜೋತ್ಪಾದನ ಕೇಂದ್ರಗಳು 

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  168kb ವೀಕ್ಷಣೆ
14  

ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  59kb ವೀಕ್ಷಣೆ
15  

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  85kb ವೀಕ್ಷಣೆ
16  

ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ  ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  37kb ವೀಕ್ಷಣೆ
17  

ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  37kb ವೀಕ್ಷಣೆ
18  

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ  ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯ ಮಾದರಿ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  94kb ವೀಕ್ಷಣೆ
19  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  60kb ವೀಕ್ಷಣೆ
20  

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  17kb ವೀಕ್ಷಣೆ
21  

ಯೋಜನೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  64kb ವೀಕ್ಷಣೆ
22  

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  63kb ವೀಕ್ಷಣೆ
23  

ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  256kb ವೀಕ್ಷಣೆ
24  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  126kb ವೀಕ್ಷಣೆ
25  

ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  79kb  ವೀಕ್ಷಣೆ
26  

ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  41kb ವೀಕ್ಷಣೆ
27  

ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  37kb ವೀಕ್ಷಣೆ
28  

ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  96kb ವೀಕ್ಷಣೆ
29  

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  88kb ವೀಕ್ಷಣೆ
30  

ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  43kb ವೀಕ್ಷಣೆ
31  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ   2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  41kb  ವೀಕ್ಷಣೆ
32  

ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ

 2022-23  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  39kb ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-09-2022 03:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080