ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

1).  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ,ಅರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಬಗ್ಗೆ.

 

2).  ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ಹೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

3).  ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ,1985ರನ್ವಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವಿಧ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು.

 

4).  ಅಧಿಸುಚಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ.

 

5).  ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 

6).  ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 

7).  ಕೆ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 27-04-2014ರಲ್ಲಿ(ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ)ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ.

 

8).  ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆ(ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು,ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ನೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

 

9).  ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ.

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-12-2019 04:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: etegovjda