ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.   ವಿಷಯ   ದಿನಾಂಕ    ಭಾಷೆ  ಕಡತದ  ಮೂಲ   ಗಾತ್ರ   ಡೌನಲೋಡ್  
14 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-06-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.7mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
13 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 02-07-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.3mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
12 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2019 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 03-06-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 615kb ವೀಕ್ಷಣೆ
11  ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   805kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
10    ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.43mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 9    ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   3.46mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 8  ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   1.01mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
  7     ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   19.4mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
6

  ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   933kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
5  ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮೂಲ ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.5mb   ವೀಕ್ಷಣೆ
4   ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗು ಉಳಿಕೆ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.3mb   ವೀಕ್ಷಣೆ 
 3               ಅಧೀಕ್ಷಕರ  ವೃಂದದ   ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  12.1mb     ವೀಕ್ಷಣೆ
 2          ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.9mb     ವೀಕ್ಷಣೆ
1        ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   01-01-2019   ಕನ್ನಡ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.7mb   ವೀಕ್ಷಣೆ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-09-2020 05:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Joint Director of Administrator