ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.   ವಿಷಯ   ದಿನಾಂಕ    ಭಾಷೆ  ಕಡತದ  ಮೂಲ   ಗಾತ್ರ   ಡೌನಲೋಡ್  
1  ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   805kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
2    ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.43mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 3    ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   3.46mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 4  ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   1.01mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
  5     ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   19.4mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
6

  ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   933kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
7  ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮೂಲ ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.5mb   ವೀಕ್ಷಣೆ
8   ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗು ಉಳಿಕೆ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.3mb   ವೀಕ್ಷಣೆ 
 9               ಅಧೀಕ್ಷಕರ  ವೃಂದದ   ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  12.1mb     ವೀಕ್ಷಣೆ
 10      ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.9mb     ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-05-2020 05:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Joint Director of Administrator