ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು(ಆಡಳಿತ)

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  

ವಿಷಯ  

ದಿನಾಂಕ  

 ಭಾಷೆ 

ಕಡತದ  ಮೂಲ  

ಗಾತ್ರ  

ವೀಕ್ಷಣೆ   

72  ವಾಹನ ಚಾಲಕ   ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-12-2023  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  2.98mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ 

 
71  ಅಧೀಕ್ಷಕರ  ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-12-2023  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  9.1mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
70 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-12-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 749kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

69 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ರೈತ ಮಹಿಳೆ) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 15-11-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 12.1MB

ವೀಕ್ಷಣೆ

68  ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 10-11-2023  ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  17.2mb

ವೀಕ್ಷಣೆ 

67 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   31-10-2023  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.2mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
66 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದದ  ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 3.07mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

65 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.2mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

64 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.6mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
63 ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 15.6mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ 

62 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  7.3mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

61 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು  ಉಳಿಕೆ  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ   ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  12mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
60 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ  ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  9.9mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

58 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.5mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

59 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು  ಉಳಿಕೆ  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ   ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-08-2023 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   24.12  

ವೀಕ್ಷಣೆ

58

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ  ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

24-08-2023 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  25.1 

ವೀಕ್ಷಣೆ

57

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
21-08-2023   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  9.8mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
56

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

21-08-2023  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  10.9mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
             
55

     ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  2.99mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

54

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ  ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

25-07-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 23.9mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

53

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು  ಉಳಿಕೆ  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

25-07-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 24.00mb

ವೀಕ್ಷಣೆ 

52

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ವೃಂದದ ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನಗಳ / ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ

22-06-2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 6.05mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

51

ಮಾನ್ಯ  ಉಚ್ಛ  ನ್ಯಾಯಾಲಯದ  ರಿಟ್  ಪಿಟೇಷನ್  ಸಂಖ್ಯೆ :೬೭೪೨/೨೦೨೩ರ  ವಿಚಾರಣೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ  ನಿರ್ದೇಶನದ  ಮೇರೆಗೆ  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಸಂಖ್ಯೆ :ಡಿ.ಪಿ.ಆ.ರ್/೪೨/ಸ್.ರ್.ರ್/೮೨  ದಿನಾಂಕ :೨೫/೦೧/೧೯೮೪ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೃಂದದ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ /ರೋಸ್ಟರ್  ರಿಜಿಸ್ಟರ್.

22-06-2023   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.04mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
50

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ) ವೃಂದದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉಳಿಕೆ ವೃಂದ) ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ಮುಂಬಡ್ತಿ  ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

17.03.2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.19mb

ವೀಕ್ಷಣೆ 

49

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

16.03.2023 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.63mb

ವೀಕ್ಷಣೆ 

48

  ಅಧೀಕ್ಷಕರ  ವೃಂದದ   ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01.01.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 7.13mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

47

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

01.01.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.71mb

ವೀಕ್ಷಣೆ 

46

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 

01.01.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.68mb

ವೀಕ್ಷಣೆ 

45

ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01.01.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  691kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

44

ಕಾಂಪೋಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡರ್  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01.01.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  602kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
43

ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01.01.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  945kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
42

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)  ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

01.01.2022  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.22mb  ವೀಕ್ಷಣೆ   
41

ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 
01.01.2022  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  918kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
40

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
01.01.2022  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   1.5mb ವೀಕ್ಷಣೆ  
39

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01.01.2022  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1.80mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
38

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01.01.2022   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  4.90mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
37

 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 505kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
36

 ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 6.40mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
35

 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  6.35mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
             
             
34

ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
33

 ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
01-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.6mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
32

 ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
01-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.4mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
31

ರೈತರ  ಮಕ್ಕಳ  ಹೆಚ್ಚಿನ  ಹಾಗೂ  ಉನ್ನತ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸಲು  ಹೊಸ  ಶಿಷ್ಯವೇತನ  ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ  ಬಗ್ಗೆ

28-07-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.77mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

30

ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.   

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 142kb  

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
29

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 104kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
28

ಉಪ  ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.59kb   

ವೀಕ್ಷಣೆ

27

ಸಹಾಯಕ  ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2019   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.36mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
27

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1.2mb ವೀಕ್ಷಣೆ
26

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ  ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 

 
01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  578kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
25

ಸಹಾಯಕ  ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.   

01-01-2019  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 4.56mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
24  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 795kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
23 ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 238kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

22

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್  ಫೋರ್ ಮೆನ್   ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   

 01-01-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 113kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
21

ರೇಖಾಗರ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 592kb   

ವೀಕ್ಷಣೆ

20

ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  385kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
19

ಹಿರಿಯ  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 430kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
18

ಹಿರಿಯ  ವಾಹನ  ಚಾಲಕ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

1-01-2021   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  937kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
17

ವಾಹನ  ಚಾಲಕ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 

01-01-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.57mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
16

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 19.75mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
15

 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ   ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 19.94mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
14

ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

30-06-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.7mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
13

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

02-07-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.3mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
12

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2019 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

03-06-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 615kb ವೀಕ್ಷಣೆ
11

 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   805kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
10

   ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.43mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 9

   ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   3.46mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 8

 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   1.01mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
  7

    ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   19.4mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
6

  ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   933kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
5

 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮೂಲ ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.5mb  ವೀಕ್ಷಣೆ
4   ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗು ಉಳಿಕೆ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.3mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 3

              ಅಧೀಕ್ಷಕರ  ವೃಂದದ   ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  12.1mb ವೀಕ್ಷಣೆ
 2

         ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.9mb ವೀಕ್ಷಣೆ
1

       ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  1-01-2019   ಕನ್ನಡ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.7mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-12-2023 04:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080