ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು(ಆಡಳಿತ)

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.  

ವಿಷಯ  

ದಿನಾಂಕ  

 ಭಾಷೆ 

ಕಡತದ  ಮೂಲ  

ಗಾತ್ರ  

ಡೌನಲೋಡ್  

37

ದಿನಾಂಕ  01-01-2022 ರಂದು  ಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 505kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
36

ದಿನಾಂಕ  01-01-2022 ರಂದು  ಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 6.40mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
35

ದಿನಾಂಕ  01-01-2021 ರಂದು  ಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  6.35mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
34

ದಿನಾಂಕ  01-01-2021 ರಂದು  ಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1mb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
33

ದಿನಾಂಕ  01-01-2021 ರಂದು  ಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
01-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.6mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
32

ದಿನಾಂಕ  01-01-2021 ರಂದು  ಇರುವಂತೆ ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
01-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.4mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
31

ರೈತರ  ಮಕ್ಕಳ  ಹೆಚ್ಚಿನ  ಹಾಗೂ  ಉನ್ನತ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸಲು  ಹೊಸ  ಶಿಷ್ಯವೇತನ  ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ  ಬಗ್ಗೆ

28-07-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.77mb

ವೀಕ್ಷಣೆ

30

ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.   

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 142kb  

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
29

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 104kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
28

ಉಪ  ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.59kb   

ವೀಕ್ಷಣೆ

27

ಸಹಾಯಕ  ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2019   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.36mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
27

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1.2mb ವೀಕ್ಷಣೆ
26

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ  ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 

 
 01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  578kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
25

ಸಹಾಯಕ  ಕೃಷಿ  ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.   

01-01-2019  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 4.56mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
24  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 795kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
23 ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  01-01-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 238kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

22

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್  ಫೋರ್ ಮೆನ್   ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   

 01-01-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 113kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
21

ರೇಖಾಗರ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 592kb   

ವೀಕ್ಷಣೆ

20

ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  385kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
19

ಹಿರಿಯ  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 

01-01-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 430kb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
18

ಹಿರಿಯ  ವಾಹನ  ಚಾಲಕ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2021   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  937kb

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
17

ವಾಹನ  ಚಾಲಕ  ವೃಂದದ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 

01-01-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.57mb 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 
16

ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 19.75mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
15

 ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ   ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.  

01-01-2019 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 19.94mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
14

ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

30-06-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.7mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
13

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2020 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

02-07-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.3mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
12

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 2019 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

03-06-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 615kb ವೀಕ್ಷಣೆ
11

 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   805kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
10

   ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   2.43mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 9

   ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   3.46mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 8

 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   1.01mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
  7

    ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   19.4mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
6

  ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ(ರೈತ ಮಹಿಳೆ)ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   933kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
5

 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮೂಲ ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.5mb  ವೀಕ್ಷಣೆ
4   ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗು ಉಳಿಕೆ) ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   61.3mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 3

              ಅಧೀಕ್ಷಕರ  ವೃಂದದ   ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  12.1mb ವೀಕ್ಷಣೆ
 2

         ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 01-01-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.9mb ವೀಕ್ಷಣೆ
1

       ದ್ವಿತೀಯ  ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕ  ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ   ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  01-01-2019   ಕನ್ನಡ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  18.7mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2022 03:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080