ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ

 

 ಕ್ರಮ ಸಂ. 

 ವಿಷಯ 

 ದಿನಾಂಕ 

 ಭಾಷೆ 

 ಕಡತದ  ಮೂಲ 

 ಗಾತ್ರ 

 ಡೌನಲೋಡ್ 

 1  2019ರ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  27-12-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 348kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
2 2019ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 24-02-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.34mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ  ಬೆಳೆ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ  ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ  ಗುರಿಗಳು.

07-04-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 38.3kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
4

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

22-06-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 380 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
5

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

24-07-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 3.98 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
 6

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

25-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 740 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
7

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

30-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 740 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
8

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

30-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 740 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
9

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

17-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 416 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
10

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

29-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 464 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
11

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

07-11-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 490 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
12

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

13-11-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 512 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
13

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

21-11-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 496 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
14

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

31-12-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 624 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

15

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

12-02-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 639 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

16

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

20-02-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 639 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

17

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

12-03-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 636 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

18

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

31-03-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 638 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

19

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

07-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 535 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

20

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

15-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 552 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

21

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

21-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 538 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

22

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

28-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 540 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

23

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

05-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 584 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

24

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

11-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 468 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

25

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

19-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 459 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

26

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

25-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 482 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

27

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

03-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 524 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

28

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

09-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 532 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

29  2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  17-07-2021 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 477 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

30 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  23-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 478 KB

 

ವೀಕ್ಷಣೆ

31 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  31-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 482 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

32 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  07-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 488 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

33 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 13-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 504 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

34 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 21-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 432 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

35 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 30-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 418 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

36 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 461 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

 

37 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  13-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  420 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

38 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 18-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  403 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

39 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 24-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 417 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

40 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 30-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 434 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

41 

ಅಂತಿಮ ವರದಿ

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
30-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 422 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

42

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

08-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 425 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

43

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

16-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 451 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

44

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

22-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 458 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

45

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

30-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 503 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

46

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

06-11-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 516 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

47

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

12-11-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 508 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

48

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

20-11-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 530 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

49

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

26-11-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 531 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

50

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

04-12-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 507 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

51

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

10-12-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 559 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

52

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

18-12-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 531 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

53

2021-22 

ಅಂತಿಮ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

 31-12-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  524 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

54

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

14-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  684 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

55

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

21-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  689 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

56

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

29-01-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 697 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

57

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

05-02-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 688 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

58

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

11-02-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 684 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

59

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

19-02-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 690 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

60

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

25-02-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 695 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

61

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

05-03-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 718 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

62

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

11-03-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 726 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

63

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

19-03-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 735 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

64

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

25-03-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 738 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

65

2021-22 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

31-03-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 737 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

66

2022-23 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಹಂಗಾಮುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗುರಿ

11-04-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 48.2 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

67

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

22-04-2022  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  224 KB 

ವೀಕ್ಷಣೆ

68

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

30-04-2022 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 438 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

69

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

07-05-2022 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 500 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

70

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

13-05-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 521 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

71

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

27-05-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 480 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

72

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

04-06-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 684 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

73

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

10-06-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 695 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

74

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

18-06-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 692 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

75

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

24-06-2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 695 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-06-2022 02:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080