ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಕೃಷಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ

 

 ಕ್ರಮ ಸಂ.   ವಿಷಯ   ದಿನಾಂಕ   ಭಾಷೆ   ಕಡತದ  ಮೂಲ   ಗಾತ್ರ   ಡೌನಲೋಡ್ 
 1  2019ರ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  27-12-2019  ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 348kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
2 2019ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 24-02-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.34mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ  ಬೆಳೆ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ  ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ  ಗುರಿಗಳು.

07-04-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 38.3kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
4

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

22-06-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 380 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
5

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

24-07-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 3.98 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
 6

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

25-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 740 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
7

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

30-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 740 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
8

2020-21 ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

30-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 740 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
9

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

17-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 416 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
10

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

29-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 464 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
11

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

07-11-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 490 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
12

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

13-11-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 512 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
13

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

21-11-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 496 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
14

2020-21 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

31-12-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 624 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

15

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

12-02-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 639 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

16

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

20-02-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 639 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

17

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

12-03-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 636 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

18

2020-21 ರ ಬೇಸಿಗೆ  ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

31-03-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 638 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

19

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

07-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 535 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

20

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

15-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 552 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

21

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

21-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 538 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

22

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

28-05-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 540 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

23

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

05-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 584 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

24

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

11-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 468 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

25

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

19-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 459 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

26

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

25-06-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 482 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

27

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

03-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 524 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

28

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

09-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 532 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

29  2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  17-07-2021 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 477 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

30 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  23-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 478 KB

 

ವೀಕ್ಷಣೆ

31 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  31-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 482 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

32 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  07-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 488 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

33 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 13-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 504 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

34 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 21-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 432 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

35 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 30-08-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 418 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

36 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 461 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

 

37 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  13-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  420 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

38 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 18-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  403 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

39 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 24-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 417 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

40 2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 30-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 434 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

41 

ಅಂತಿಮ ವರದಿ

2021-22  ರ  ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
30-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 422 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

42

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

08-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 425 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

43

2021-22 ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

16-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 451 KB

ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-10-2021 01:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: cdpaddl


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ