ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ

 

      

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನಲೋಡ್

             
 1  ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2023-24   13-12-2023  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  22.6mb ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

 ವಿಷಯ 

 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2020-21 ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2019-20 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 2018-19 ವೀಕ್ಷಣೆ  
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅದೇಶ.    (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 08  ಕೃಯೋಕಾ 2014  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22-07-2014) ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 08  ಕೃಯೋಕಾ 2014  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25-02-2015) ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಆದೇಶ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 232  ಕೃಯೋಕಾ 2015  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20-10-2015)  ವೀಕ್ಷಣೆ 
  ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಆದೇಶ.   (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 221  ಕೃಯೋಕಾ 2015  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-12-2015) ವೀಕ್ಷಣೆ 
  ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 23ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 116  ಕೃಯೋಕಾ 2015  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-11-2015)  ವೀಕ್ಷಣೆ
  ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 1. ದಿನಾಂಕ:08-09-2014 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2014-15ನೇ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ - ಸುತ್ತೋಲೆ 2.  ದಿನಾಂಕ:22-10-2014 ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗಸುಚಿಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 3. ದಿನಾಂಕ:31-10-2014  ವೀಕ್ಷಣೆ 
  ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 4. ದಿನಾಂಕ:20-11-2014 ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 5. ದಿನಾಂಕ:17-12-2014 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 6. ದಿನಾಂಕ:06-12-2014 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ RTGS ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 7. ದಿನಾಂಕ:08-12-2014  ವೀಕ್ಷಣೆ
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಬಳಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು - ಸುತ್ತೋಲೆ 8. ದಿನಾಂಕ:18-12-2014  ವೀಕ್ಷಣೆ
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.- ಸುತ್ತೋಲೆ 9. ದಿನಾಂಕ:12-01-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ನೀರೆತ್ತುವ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನ್ನು(ಸಮುದಾಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ) ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು.- ಸುತ್ತೋಲೆ 10.  ದಿನಾಂಕ:05-02-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ RTGS ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.- ಸುತ್ತೋಲೆ 11. ದಿನಾಂಕ:21-02-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು- ಸುತ್ತೋಲೆ 12. ದಿನಾಂಕ:23-03-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 
2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು- ಸುತ್ತೋಲೆ 13. ದಿನಾಂಕ:30-04-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ರೈತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 14. ದಿನಾಂಕ:29-08-2015 ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ . (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 179  ಕೃಯೋಕಾ 2014  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-01-2015 )  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 221  ಕೃಯೋಕಾ 2015  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10-12-2015) ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ತ . (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 11  ಕೃಯೋಕಾ 2016  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12-01-2016) ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 116  ಕೃಯೋಕಾ 2015  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02-02-2016) ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 75  ಕೃಯೋಕಾ 2016  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23-04-2016) ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯವಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಪರದೆ(shade Net) ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ . (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 146  ಕೃಯೋಕಾ 2015  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23-01-2017) ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ . (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೃಇ 78  ಕೃಯೋಕಾ 2017  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06-05-2017)  ವೀಕ್ಷಣೆ

 

 

  

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-12-2023 11:16 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080