ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರಬರಾಜು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನಲೋಡ್
 1
ಎಟಿಜಿಸಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  984KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
 2
ಧನಾ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.22MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
3
ಧರ್ಮಜ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  954KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 4 ದಿವ್ಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ರ್ಸ್   15.05.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  866KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
 5
ಇ.ಐ. ಡುಪಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 17.05.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.41MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
 6 ಎಲೈನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೇರ್    15.06.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.04MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
7 ಇಫ್ಕೊ-ಎಂಸಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸಸ್  27.04.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 2.05MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
8
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
26.05.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 2.25MB ವೀಕ್ಷಣೆ
 ಇನ್ ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 08.06.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  5.78MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
10 
ಜಿವಾ ಆಗ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 26.05.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.01MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
 11
ಜೆ.ಯು ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
22.04.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.04MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 12
ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಿಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ & ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ 
21.06.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    955KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
13
NATCO ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021  ಆಂಗ್ಲ     ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.06MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
14
ಪೆನ್ಶಿಬಾವೊ ವಾಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
19.05.2021   ಆಂಗ್ಲ      ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.21MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
15
ರಾಲಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
27.05.2021   ಆಂಗ್ಲ     ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  6.84MB    ವೀಕ್ಷಣೆ     
16  ಸಬರಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 27.04.2021    ಆಂಗ್ಲ     ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.88MB    ವೀಕ್ಷಣೆ   
17 
ಸದರ್ನ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
21.04.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.12MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
 18
ಜೊಬೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
15.06.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     709KB ವೀಕ್ಷಣೆ   
19
ಬಿಎಎಸ್ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 16.06.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.63MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 20 ಭರತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  28.06.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.87MB ವೀಕ್ಷಣೆ   
21 
ಬಯೋಸ್ಟಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.38MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
22  ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್   28.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.24MB  ವೀಕ್ಷಣೆ    
23 
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 28.06.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    4.49MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
24 
ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 05.07.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     654KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
25 
ಧನುಕಾ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    3.48MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
26 
ಎಫ್‌ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
29.06.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    3.78  ವೀಕ್ಷಣೆ  
27  ಇಂಡೋಕೆಮ್ ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್  30.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     770KB ವೀಕ್ಷಣೆ
28   ಇನ್ಜಿನ್  ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ 22.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     2.37MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
29  ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್  ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  02.07.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     5.67MB ವೀಕ್ಷಣೆ
30 
ಜೈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 
01.07.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     976KB ವೀಕ್ಷಣೆ
31 
ಮೇಘಮನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.32MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
32 
ಮೇಘಮನಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
25.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.66MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
33   ನೋವಾ ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 01.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.69MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
34  ನೋವಾ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್   01.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   756KB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
35  ಪ್ರಗತಿ ಗ್ಲೈಯೊಕ್ಸಲ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್   01.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.10MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
36
ಷಣ್ಮುಖಾ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.52MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
37 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಲ್ವರೈಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್   28.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.27MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
38
ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 
28.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  694KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
39
ಸುಮಿಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 25.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  5.26MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
40
ಸ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
28.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.96MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
41
ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
22.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  4.92MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
42 ವಲ್ಲಭಾ  ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ 30.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  719KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
43
ಅಡಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ
27.07.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  4.08MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
44
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿ. 
23.07.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.95MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
45
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿ. 
16.08.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   4.47MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
46
ಧನುಕಾ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿ 
30.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    3.33MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
47
ಜಿಯೋಲಿಫ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ 
06.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.05MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
48
ಗ್ರೋಮಿನ್ ಆಗ್ರೋ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   984KB ವೀಕ್ಷಣೆ
49 ಜೀವಗ್ರೋ ಲಿ.   23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.28MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
50
ಕೀಸರ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ 
 26.07.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.06MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
51
ಮಾರ್ಗೋ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 23.07.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   840KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
52
ಮೇಘಮಣಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿ 
16.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.74MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
53
ಮಿಡಾಸ್ ಹೈಜೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.
03.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.01MB ವೀಕ್ಷಣೆ   
54 NACL ಲಿ. 27.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.21MB ವೀಕ್ಷಣೆ   
55  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ & ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್  06.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.67MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
56
PNP ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
  26.07.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    953KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
57
ಪ್ರಗತಿ ಗ್ಲೈಯೋಕ್ಸಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.05MB ವೀಕ್ಷಣೆ
58
ಪ್ರೊವೆಂಟಸ್ ಏಜೆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
26.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.83MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
59
ರಾಲಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
13.08.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  5.68MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
60
ಸುದರ್ಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.
27.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.33MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
61
ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  3.64MB ವೀಕ್ಷಣೆ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-09-2021 02:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: seedsjdaಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ