ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರಬರಾಜು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಆಂಗ್ಲ   

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಷಯ 

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಣೆ

 1
ಎಟಿಜಿಸಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  984KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
 2
ಧನಾ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.22MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
3
ಧರ್ಮಜ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  954KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 4 ದಿವ್ಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ರ್ಸ್   15.05.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  866KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
 5
ಇ.ಐ. ಡುಪಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 17.05.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.41MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
 6 ಎಲೈನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೇರ್    15.06.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.04MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
7 ಇಫ್ಕೊ-ಎಂಸಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸಸ್  27.04.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 2.05MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
8
ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
26.05.2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 2.25MB ವೀಕ್ಷಣೆ
 ಇನ್ ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 08.06.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  5.78MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
10 
ಜಿವಾ ಆಗ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 26.05.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.01MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
 11
ಜೆ.ಯು ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
22.04.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.04MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 12
ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಿಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ & ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ 
21.06.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    955KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
13
NATCO ಫಾರ್ಮಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 21.06.2021  ಆಂಗ್ಲ     ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.06MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
14
ಪೆನ್ಶಿಬಾವೊ ವಾಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
19.05.2021   ಆಂಗ್ಲ      ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.21MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
15
ರಾಲಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
27.05.2021   ಆಂಗ್ಲ     ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  6.84MB    ವೀಕ್ಷಣೆ     
16  ಸಬರಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 27.04.2021    ಆಂಗ್ಲ     ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.88MB    ವೀಕ್ಷಣೆ   
17 
ಸದರ್ನ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
21.04.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.12MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
 18
ಜೊಬೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
15.06.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     709KB ವೀಕ್ಷಣೆ   
19
ಬಿಎಎಸ್ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 16.06.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.63MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 20 ಭರತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್  28.06.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.87MB ವೀಕ್ಷಣೆ   
21 
ಬಯೋಸ್ಟಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.38MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
22  ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್   28.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.24MB  ವೀಕ್ಷಣೆ    
23 
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 28.06.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    4.49MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
24 
ಡಾಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 05.07.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     654KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
25 
ಧನುಕಾ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    3.48MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
26 
ಎಫ್‌ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
29.06.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    3.78  ವೀಕ್ಷಣೆ  
27  ಇಂಡೋಕೆಮ್ ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್  30.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     770KB ವೀಕ್ಷಣೆ
28   ಇನ್ಜಿನ್  ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ 22.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     2.37MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
29  ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್  ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  02.07.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     5.67MB ವೀಕ್ಷಣೆ
30 
ಜೈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 
01.07.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     976KB ವೀಕ್ಷಣೆ
31 
ಮೇಘಮನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.32MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
32 
ಮೇಘಮನಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
25.06.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.66MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
33   ನೋವಾ ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 01.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.69MB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
34  ನೋವಾ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್   01.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   756KB  ವೀಕ್ಷಣೆ   
35  ಪ್ರಗತಿ ಗ್ಲೈಯೊಕ್ಸಲ್ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್   01.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.10MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
36
ಷಣ್ಮುಖಾ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
25.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.52MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
37 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಲ್ವರೈಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್   28.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.27MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
38
ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 
28.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  694KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
39
ಸುಮಿಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 25.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  5.26MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
40
ಸ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
28.06.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.96MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
41
ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
22.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  4.92MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
42 ವಲ್ಲಭಾ  ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ 30.06.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  719KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
43
ಅಡಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ
27.07.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  4.08MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
44
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿ. 
23.07.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   3.95MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
45
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿ. 
16.08.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   4.47MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
46
ಧನುಕಾ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿ 
30.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    3.33MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
47
ಜಿಯೋಲಿಫ್ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ 
06.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.05MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
48
ಗ್ರೋಮಿನ್ ಆಗ್ರೋ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   984KB ವೀಕ್ಷಣೆ
49 ಜೀವಗ್ರೋ ಲಿ.   23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    1.28MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
50
ಕೀಸರ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ 
 26.07.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.06MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
51
ಮಾರ್ಗೋ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 23.07.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   840KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
52
ಮೇಘಮಣಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿ 
16.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.74MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
53
ಮಿಡಾಸ್ ಹೈಜೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.
03.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.01MB ವೀಕ್ಷಣೆ   
54 NACL ಲಿ. 27.07.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.21MB ವೀಕ್ಷಣೆ   
55  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ & ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್  06.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.67MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
56
PNP ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
  26.07.2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    953KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
57
ಪ್ರಗತಿ ಗ್ಲೈಯೋಕ್ಸಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.05MB ವೀಕ್ಷಣೆ
58
ಪ್ರೊವೆಂಟಸ್ ಏಜೆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
26.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.83MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
59
ರಾಲಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
13.08.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  5.68MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
60
ಸುದರ್ಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.
27.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   2.33MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
61
ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
23.07.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  3.64MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
62
ಆಗ್ರೋ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
09.08.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 3.27MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
63
ಅನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್  
16.09.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  807KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
64 ಏರೀಸ್ ಆಗ್ರೋ ಲಿ     21.09.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  289KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
65

ಅಥರ್ವ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ 

 24.08.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 663KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
66 ಅತುಲ್ ಲಿ   08.09.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  814KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
67  ಆಯುಷಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ   21.10.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 671KB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
68  BASF ಇಂಡಿಯಾ   26.10.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  348KB ವೀಕ್ಷಣೆ
69  ಭಾರತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಲಿ 24.08.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 2.34MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
70  ಕ್ಯಾನರಿ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ    06.09.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  619KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
71   ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ 30.09.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   611KB   ವೀಕ್ಷಣೆ  
 72  ಡೆಕಾನ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 28.09.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.15MB ವೀಕ್ಷಣೆ 
73  ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕೇರ್    15.09.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   428KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
74   ಎಲಾಂಟಾ ಆಗ್ರೋ  ಪ್ರೈ. ಲಿ  26.10.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   207KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
75  ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್     25.08.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   698KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
76   ಘರ್ಡಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್   30.09.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   836KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
77   ಗ್ರೋಮಿನ್ ಅಗ್ರೋ ಟೆಕ್    08.11.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  195KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
78   ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಲಿ    24.09.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  480KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
79   ಹೈಟೆಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್    18.10.2021   ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   190KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
80 

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ 

 18.08.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   709KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
81   ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   24.09.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  353KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
82   ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ    14.09.2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  4.03MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
83   ಕೆಪಿಆರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ  13.09.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  460KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
84  ಮದ್ರಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲಿ  21.09.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  88KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
85   ಮಾಕಮ್ ಆಗ್ರೋಕೆಮ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ    11.10.2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.82MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
86 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್    22.10.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  845KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
87 ಮೀರತ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿ 09.08.2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  923KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
88  ನಿಚಿನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ    09.11.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  938KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
89  ನೋವಾ ಅಗ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ   16.08.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.54MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
90  ನೋವಾ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ    08.09.2021   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  809KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
91 ಓಝೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ     07.08.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   769KB ವೀಕ್ಷಣೆ 
92  ಪಾರಿಜಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ    30.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   1.54MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
93 ಪಿಐ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್    15.09.2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  334KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
94  ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್     17.09.2021    ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   402KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
95  ಸಂಧ್ಯಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್  16.09.2021    ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  154KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
96  ಸಂವರ್ಧಿನಿ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರೈ. ಲಿ     25.10.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  102KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
97 ಸರಸ್ವತಿ ಆಗ್ರೋ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ 12.10.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 1.12MB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
98  ಎಸ್ ಬಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  16.08.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  485KB ವೀಕ್ಷಣೆ  
99  ಷಣ್ಮುಖ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  24.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 935KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
100  ಸೌರಭ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 06.08.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.25MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
101 ಶ್ರೀಕರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ 11.10.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.50MB ವೀಕ್ಷಣೆ  
102 ಸುಮಿಟೊಮೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ 23.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 399KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
103 ಸುಪ್ರಾ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ  28.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 470KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
104 ಸಿನರ್ಜಿ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ 28.10.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 290KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
105
ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
16.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 825KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
106 ವಿಂಜ್ ಅಗ್ರಿ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   01.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 841KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
107 ವಿಲೋವುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ 24.09.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 595KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
108  ಬೇಯರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿ  09.11.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  1.50MB ವೀಕ್ಷಣೆ
109  ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿ  23.11.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 2.41MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
110  ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಯೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್  18.11.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 603KB  ವೀಕ್ಷಣೆ
111  ಕೃಷಿ ರಸಾಯನ 19.11.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 1.20MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
112 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ  19.11.2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 1.07MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
113  ಮೇಘಮಣಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  23.11.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 766KB  ವೀಕ್ಷಣೆ
114  ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ  18.11.2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 3.07MB  ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-07-2022 05:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin



ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080