ದರ ಕರಾರು

 

 

ವಿಷಯ 

ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ  ದರಪಟ್ಟಿ  2020-21 ವೀಕ್ಷಣೆ
ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ  ದರಪಟ್ಟಿ  2019-20 ವೀಕ್ಷಣೆ
ಬೆಳಕು  ಬಲೆ  ದರಪಟ್ಟಿ  ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ  ದರಪಟ್ಟಿ  2018-19 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ  ದರಪಟ್ಟಿ  2016-17 ವೀಕ್ಷಣೆ
ಪೀಡೆನಾಶಕಗಳ  ದರಪಟ್ಟಿ   2015-16 ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಸಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ  2015-16 ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-08-2020 11:54 AM ಅನುಮೋದಕರು: seedsjda