ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದರಕರಾರು ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.

ವಿಷಯ 

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ 

ಡೌನಲೋಡ್

24 2023-24 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ (G-Sch Additional) 13.11.2023 Kannada ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 255 K B  ವೀಕ್ಷಣೆ
23 2023-24 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ (H-Sch ) 18.10.2023 Kannada ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 674 K B ವೀಕ್ಷಣೆ
22 2023-24 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ (G-Sch) 18.10.2023 Kannada ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1117 K B ವೀಕ್ಷಣೆ
21 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯಧನದಡಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಟಾರ್ಪಲೀನ್‌ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟಾರ್ಪಲೀನ್‌ ದರ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಹಾಯಧನ ವಿವರಗಳು 12.01.2023 Kannada ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  744 K B  ವೀಕ್ಷಣೆ
20 2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ (A to H)  08.02.2023 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   14.7 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
19 2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ  (G & H)  08.02.2023 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  3.62 MB  ವೀಕ್ಷಣೆ 
18

2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ  ( A, B, C, D, E & F)

11.01.2023 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 20.01 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
17

2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ (E & F  Schedule)

09.12.2022 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.21 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
16

2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ (C & D  Schedule)

09.12.2021 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 5.01 MB  ವೀಕ್ಷಣೆ
15 

2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (A & B Revised List)

05.12.2022 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 8.95 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
14

2022-23 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳೂಳ್ಳ ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ-1

05.11.2022 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 12.1 MB ವೀಕ್ಷಣೆ
13

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಹಾಯಧನದಡಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಟಾರ್ಪಲೀನ್‌ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ, ಟಾರ್ಪಲೀನ್‌ ದರ ಹಾಗೂ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಹಾಯಧನದ ಕುರಿತು

16-11-2021 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 915 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
             
12

45  PTO HP ವರೆಗಿನ  ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಗಳ ದರ ಪಟ್ಟಿ

16-11-2021 English ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 400 KB ವೀಕ್ಷಣೆ
11 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳು 31-07-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 16mb ವೀಕ್ಷಣೆ
10 ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ  ಎಣ್ಣೆಗಾಣಗಳ ದರ ಪಟ್ಟಿ 25-02-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 158kb ವೀಕ್ಷಣೆ
 9

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ:- 1 (2020-21)

 19-06-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  1.5mb ವೀಕ್ಷಣೆ
8

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ:- 2 (2020-21)

20-07-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 6.6mb ವೀಕ್ಷಣೆ
7

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ:- 3 (2020-21)

11-08-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2.6mb ವೀಕ್ಷಣೆ
6

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ(ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಸುತ್ತೋಲೆ-1) (2020-21)

05-09-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 414kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
5

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ:- 4 (2020-21)

05-09-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 2mb ವೀಕ್ಷಣೆ 
4

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ:- 5 (2020-21)

06-11-2020  ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.94mb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
3

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎಂಪಾನೆಲ್ ಪಟ್ಟಿ:- 6 (2020-21)

17-12-2020  ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 686kb  ವೀಕ್ಷಣೆ
2

2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಕೃಷಿ  ಉತ್ಪನ್ನಗಳ  ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಸಹಾಯಧನದಡಿ  ರೈತರಿಗೆ  ವಿತರಿಸುವ  ಟಾರ್ಪಲಿನ್  ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ದರ  ಹಾಗೂ  ಸಹಾಯಧನ  ಕುರಿತು.

10-11-2020   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  460kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
1

2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಕೃಷಿ  ಉತ್ಪನ್ನಗಳ  ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಸಹಾಯಧನದಡಿ  ರೈತರಿಗೆ  ವಿತರಿಸುವ  ಟಾರ್ಪಲಿನ್  ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ದರ  ಹಾಗೂ  ಸಹಾಯಧನ  ಕುರಿತು.

07-12-2020 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  336kb ವೀಕ್ಷಣೆ

 

 

 

ಕಬ್ಬು  ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ದಾರಾಕಾರರು ಅವಧಿ  ವಿಸ್ತರಣೆ.  

 

ಸಣ್ಣ  ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ  ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣ  ದರಕರಾರು 

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 1

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 2

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 3

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 4

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 5

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 6

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 7

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 8

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 1

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ  2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 2

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-  1

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-  2

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-   3

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-  4 

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-  5

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-  6

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:-  7

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 2016-17  ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 8

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 1

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2016-17 ದರ ಪಟ್ಟಿ:- 2

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-11-2023 04:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080