ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ದರ

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

  ದಿನಾಂಕ       

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನಲೋಡ್

ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಲಿಂಕ್ಸ್‌  

 1  ಮೆ. ಮಹಿಂದ್ರಾ  ಅಂಡ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ   ಲಿಮಿಟೆಡ್   07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   385kb ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌   
 2  ಮೆ. ವಿ  ಸ್  ಟಿ  ಟಿಲ್ಲರ್  ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   378 KB ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌ 
 3  ಮೆ. ಕುಬೋಟಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಷಿನರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 380 KB ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌  
 4  ಮೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  382 kb ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌   
 5 ಮೆ. ಪಾಟೀಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್‌  (  ತಯಾರಕರು ಕೆ.ಒ.ಇ.ಎಲ್)  13-08-2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 371 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌ 
6 ಮೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್   07-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 375 kb ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌ 
ಮೆ. ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್‌   23-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   403 kb ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌  
ಮೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್‌ 17-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  395 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ

 ಲಿಂಕ್‌ - ಸಮ್ಯಾಕ್

ಮೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್‌  ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌   24-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   386 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌   
10  ಮೆ. ಎಸ್ಕರ್ಟ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌   16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  380 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌   
11  ಮೆ. ಬೇರಿ ಉದ್ಯೋಗ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್  16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  370kb ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌   
12  ಮೆ. ಟಫೆ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌  ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌   13-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  380 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌   
13  ಮೆ.ಕೇರಳ ಅಗ್ರೋ ಮೇಷಿನರಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್  13-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   378 kb ವೀಕ್ಷಣೆ ಲಿಂಕ್‌  
14  ಮೆ. ಸಿ‌ ಎನ್‌ ಹೆಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ    ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌   
15  ಮೆ.ಜಾನ್‌ ಧೀರ್  ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ    ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ   ಲಿಂಕ್‌   
16   ಮೆ. ಆಕ್ಷನ್‌  ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್  ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ   ಲಿಂಕ್‌   
17  ಮೆ.‌ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್‌  ( ತಯಾರಕರು ಗ್ರೀವ್ಸ್‌ ಕಾಟನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್.)   ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ    440 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌   
18  ಮೆ.ಕ್ಲಾಸ್‌ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್‌ ಮೆಷಿನರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್   23-08-2021 ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   380 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  ಲಿಂಕ್‌  
19  ಮೆ. ಪ್ರೀತ್‌ ಆಗ್ರೋ  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್    ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ   ಲಿಂಕ್‌   
20   ಮೆ.ಯಾನಮಾರ್‌ ಕೋರಮಂಡಲ್‌ ಆಗ್ರಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್‌  ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್    ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ     ವೀಕ್ಷಣೆ   ಲಿಂಕ್‌   
21   ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  389 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
22  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್   07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  369 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
23  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಗ್ರಿ ಕೇರ್  07-08-2021  ಆಂಗ್ಲ   ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
24  ಮೆ. ಕಬಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್‌ 09-08-2021 ಆಂಗ್ಲ    ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  379 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
25

ಮೆ. ಧರಣಿ ಆಗ್ರೋವೇಟರ್‌

 09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  373  kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
26 ಮೆ. ಪವನ್‌ ಆಗ್ರೋ ಪವರ್‌ ಟೀಲರ್ಸ್‌ 09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  382 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
27  ಮೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್  09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
28  ಮೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಷಿನರಿ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ಸ್‌  09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 377 kb   ವೀಕ್ಷಣೆ  
29 ಮೆ. ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ವಿ  ಆಗ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ 

09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  379 kb   ವೀಕ್ಷಣೆ  
30  ಮೆ. ರೈನಾ ಅಗ್ರಿಕೊ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್  09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
31  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವ ಬಸವ ಮೋಟಾರ್ಸ್  09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  373 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
32 ಮೆ. ಭರತ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ 09-08-2021   ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  379 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
33  

ಮೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟೀಸ್‌

 09-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  379 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
34

ಮೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್

 10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  370 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
35  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್‌ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  373 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
36  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌   10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 376 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
37 ಮೆ. ಸನ್‌ ಟೆಕ್‌ ಅಗ್ರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  444 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
38  ಮೆ. ಐಸಿಎಸ್‌  ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್,  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  449 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
39  ಮೆ.ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  376 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
40  ಮೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  374 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
41  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
42

ಮೆ. ಡಿಎಂಡಬ್ಲೂ ಸಿಎನ್ ಸಿ  ಸೆಲ್ಯೂಷನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಟ್

 10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
43

ಮೆ. ಲೋರಿಯಾ ಆಗ್ರೋ ಇಕ್ವಿಂಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್

 10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  370 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
44  ಮೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಮೆಟಲ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  371 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
45  ಮೆ. ಗುಜರಾತ್ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್,  10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 434 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
46  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್  10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  375 kb ವೀಕ್ಷಣೆ     
47

ಮೆ.ಇಶಾನ್‌  ಆಗ್ರೋ  ಟ್ರೇಡರ್ಸ್‌  ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್‌  ಮ್ಯಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್‌

 10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ     
48  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್‌ ವರ್ಕ್ಸ  10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 376 kb ವೀಕ್ಷಣೆ     
49

ಮೆ. ಕಂಪ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯಂರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ

 10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 376 kb ವೀಕ್ಷಣೆ     
50  ಮೆ. ಪಪ್ಯುಲರ್‌ ಅಗ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್  10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ     
51  ಮೆ. ಬುಲ್‌ ಆಗ್ರೋ  ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್  10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  381 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
52  ಮೆ. ಜಂಗೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕುಬುಲ್‌ ಷಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್  10-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  373 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
53  ಮೆ.ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  374 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
54  ಮೆ.ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ ಅಗ್ರೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 374 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ    
55  ಮೆ.ಅನುರೂಪ್‌ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  374 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ   
56  ಮೆ.ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಗ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್  10-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 Kb  ವೀಕ್ಷಣೆ   
57 ಮೆ.ಪಾಟೀಲ ಅಗ್ರೋ ಇಂಪ್ಮಿಮೆಂಟ್ಸ್ 11-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 372 Kb  ವೀಕ್ಷಣೆ   
58 ಮೆ.ಸಹೀಲ್‌ ಜನರಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌  11-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 381 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
59 ಮೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಪ್ಮಿಮೆಂಟ್ಸ್ 11-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 376 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
60 ಮೆ.ಶುಭಂ ಆಗ್ರಿ ಇಂಪ್ಮಿಮೆಂಟ್ಸ್  12-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  373 kb ವೀಕ್ಷಣೆ    
61 ಮೆ.ಗುರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌   12-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 378 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
62  ಮೆ. ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಗ್ರೋ ಲಿಂಕ್ಸ್‌  12-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  382 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
63 ಮೆ. ಚಂದ್ರು ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 12-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
64  ಮೆ. ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ 12-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  378 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
65  ಮೆ. ಉಜಾವನ್‌ ಅಗ್ರೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 12-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  375 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
66 ಮೆ. ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ 13-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 375 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
67 ಮೆ. ಮಾಲಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ 16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 381 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
68 ಮೆ. ಸಮೃದ್ದಿ ಅಗ್ರೀಟೆಕ್ 16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 437‌ kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
69 ಮೆ. ಪ್ರವೀಣ್‌ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್‌ ಇಂಪ್ಮಿಮೆಂಟ್ಸ್ 16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 379 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
70  ಮೆ.ಬಿಟಿಎಲ್‌ ಇಪಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  375‌ kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
71   ಮೆ. ನ್ಯೂ ಶಾಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ 16-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  381 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
72   ಮೆ. ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ  16-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  379 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
73   ಮೆ. ಶ್ರೀ  ಓಂ ಟ್ರೇಡಸ್ಸ್‌   16-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 413 kb  ವೀಕ್ಷಣೆ  
74   ಮೆ. ವಿನಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅಗ್ರೋ ಇಕ್ವಿಂಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್  16-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  383 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
75   ಮೆ. ರತ್ನಗಿರಿ ಇಂಪೆಕ್ಸ್‌   16-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  390 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
76 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೋ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ 17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 380 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
77 ಮೆ.ಭರತ್‌ ಎಂಮ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌  17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 387 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
78 ಮೆ.ಫರ್ಚುನ್‌ ಅಗ್ರೋ ಇಂಪೆಕ್ಸ್ 17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ ‌ 400 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
79 ಮೆ. ಓಂ ಗಣೇಶ್‌ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌  17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 382 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
80 ಮೆ. ಕಬಾಡಿ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌  17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 418 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
81  ಮೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ 17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  379‌ kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
82  ಮೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸೇಲ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸರ್ವೀಸ್  17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  380 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
83   ಮೆ. ಗಂಗಾ ಇರಿಗೇಶನ್ಸ್  17-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  373 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
84  ಮೆ. ವರ್ಷಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ 17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 378 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
85  ಮೆ. ಫಾರ್ಮ ಅಂಡ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಟೆಕ್ನಲಜಿ 17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 380 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
 86  ಮೆ.  ಶಿವ ಸಾಗರ್‌ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಸ್‌  17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  392 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
87   ಮೆ. ಸಾಯಿನಾಥ್‌ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಸ್‌  17-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  392 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
88 ಮೆ. ಉಬೆಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ 25-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ   
 89 ಮೆ. ರಕ್ಷಾ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್‌  26-08-2021  ಆಂಗ್ಲ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ  377 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
90 ಮೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌  26-08-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 379 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
91  ಮೆ. ಅನ್ನದಾತ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು  06-09-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 374 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
92  ಮೆ. ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್‌ ಗದಗ 18-09-2021 ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 384 kb ವೀಕ್ಷಣೆ  
      ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ  
      ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ  
      ಆಂಗ್ಲ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2022 02:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080