ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂ.

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನಲೋಡ್

1

2020-21ನೇ  ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

2020 ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 1.2mb ವೀಕ್ಷಣೆ
2

2020-21ನೇ  ಸಾಲಿಗೆ  ರಾಜ್ಯವಲಯ  ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ  ಅನುಷ್ಟಾನ  ಕುರಿತು

24-02-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   201kb ವೀಕ್ಷಣೆ
3

2019-20ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ  ಉಪ  ಅಭಿಯಾನ(SMAM)  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ  ಉ .ಲೆ . ಶೀ .  ಸಾಮಾನ್ಯ (106) ಘಟಕದಡಿ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರಕ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ (Matching Bills) ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ-4  

23-08-2019 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ 319kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
4 ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ  ಮತ್ತು ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ   ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸುವಾಗ /ದರಕರಾರು  ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. . ಸುತ್ತೋಲೆ-2  15-05-2019   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
5 ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ  ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು DBT in Agriculture Mechanization  ಮೂಲಕ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ CHSC on-line Web and Mobile Application ನಲ್ಲಿ  ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ  ನೊಂದಣಿ  ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .   ಸುತ್ತೋಲೆ-1 08-05-2019   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
6 2019-20ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ SMAM ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ  ಸಹಾಯಧನ  ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ . ಸುತ್ತೋಲೆ-2   ದಿನಾಂಕ:25-06-2019    ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
7 2018-19ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  sugarcane Harvesterಗಳ High Tech ,High Productive Equipment Hub for custom Hiring   ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು  ಕಬ್ಬು  ಕಟಾವು  ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  ದಿನಾಂಕ:10-01-2019    ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
8 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ  ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗಗೊಂಡ  ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ  ಮತ್ತು  ಆರ್ . ಕೆ . ವಿ . ವೈ . ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು  ಕೃಷಿ  ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಅನುಷ್ಠಾನ.  ಸುತ್ತೋಲೆ   ದಿನಾಂಕ:04-01-2019       ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
9  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
10  ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇವು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ (ಛಾಪ್ ಕಟರ್) ವಿತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:-  18-12-2018   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
11  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಾಗುವ ಹನಿ  ಮತ್ತು  ತುಂತುರು  ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳ Geo-tagging  ದಿನಾಂಕ:19-12-2018     ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
12  ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:-  11-12-2018   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
13  ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜೀನ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:-  10-12-2018   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
14 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ  ಮೂಲಕ  ಹನಿ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳಿಗೆ  ಸಹಾಯಧನ   ದಿನಾಂಕ:28-11-2018    ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
15 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 15-11-2017        ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
16 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 14-11-2017       ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
17  ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:-  06-10-2018   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
18  ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 21-07-2018   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
19  ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 12-03-2018     ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
20  2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ - ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ  ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ  ಬಗ್ಗೆ  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಮಂಜೂರಾತಿ .   ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೃಇ 05  ಕೃ .ಮ.ಸ  2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ :26-02-2018   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
21  ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2017   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
22  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಾಗುವ ಹನಿ  ಮತ್ತು  ತುಂತುರು  ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳ Geo-tagging  ದಿನಾಂಕ:12-10-2017   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 
23  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಾಗುವ ಹನಿ  ಮತ್ತು  ತುಂತುರು  ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳ Geo-tagging  ದಿನಾಂಕ:21-09-2017   ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ  ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

 

2019-20ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ  ಉಪ  ಅಭಿಯಾನ(SMAM)  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ  ಉ .ಲೆ . ಶೀ .  ಸಾಮಾನ್ಯ (106) ಘಟಕದಡಿ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರಕ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ (Matching Bills) ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ-4  ದಿನಾಂಕ:23-08-2019

 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ  ಮತ್ತು ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ   ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸುವಾಗ /ದರಕರಾರು  ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ  ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. . ಸುತ್ತೋಲೆ-2  ದಿನಾಂಕ:15-05-2019

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ  ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು DBT in Agriculture Mechanization  ಮೂಲಕ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ CHSC on-line Web and Mobile Application ನಲ್ಲಿ  ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ  ನೊಂದಣಿ  ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .   ಸುತ್ತೋಲೆ-1   ದಿನಾಂಕ:08-05-2019

 

2019-20ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಯೋಜನೆಯಡಿ SMAM ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ  ಸಹಾಯಧನ  ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ . ಸುತ್ತೋಲೆ-2   ದಿನಾಂಕ:25-06-2019

 

2018-19ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  sugarcane Harvesterಗಳ High Tech ,High Productive Equipment Hub for custom Hiring   ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು  ಕಬ್ಬು  ಕಟಾವು  ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  ದಿನಾಂಕ:10-01-2019

 

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ  ಕೃಷಿ  ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗಗೊಂಡ  ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ  ಮತ್ತು  ಆರ್ . ಕೆ . ವಿ . ವೈ . ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು  ಕೃಷಿ  ಯಂತ್ರಧಾರೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಅನುಷ್ಠಾನ.  ಸುತ್ತೋಲೆ   ದಿನಾಂಕ:04-01-2019   

 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇವು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ (ಛಾಪ್ ಕಟರ್) ವಿತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:-  18-12-2018

 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಾಗುವ ಹನಿ  ಮತ್ತು  ತುಂತುರು  ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳ Geo-tagging  ದಿನಾಂಕ:19-12-2018  

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:-  11-12-2018

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜೀನ್ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ:-  10-12-2018

 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ  ಮೂಲಕ  ಹನಿ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳಿಗೆ  ಸಹಾಯಧನ   ದಿನಾಂಕ:28-11-2018

 

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 15-11-2017    

 

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 14-11-2017   

 

ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ದಿನಾಂಕ:-  06-10-2018

 

ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಚಾಲ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 21-07-2018

 

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ  ಟಾರ್ಪಲೀನ್ ಗಳ  ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಹಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 12-03-2018  

 

2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ - ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ  ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ  ಬಗ್ಗೆ  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಮಂಜೂರಾತಿ .   ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೃಇ 05  ಕೃ .ಮ.ಸ  2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ :26-02-2018

 

ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2017

 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಾಗುವ ಹನಿ  ಮತ್ತು  ತುಂತುರು  ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳ Geo-tagging  ದಿನಾಂಕ:12-10-2017

 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡಲಾಗುವ ಹನಿ  ಮತ್ತು  ತುಂತುರು  ನೀರಾವರಿ  ಘಟಕಗಳ Geo-tagging  ದಿನಾಂಕ:21-09-2017

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2022 02:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080