ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ

 

 

 ಕ್ರಮ ಸಂ.

 ವಿಷಯ 

 ದಿನಾಂಕ 

 ಭಾಷೆ

 ಕಡತದ ಮೂಲ

 ಗಾತ್ರ 

 

ವೀಕ್ಷಣೆ

 1  2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆ  ಸಮೀಕ್ಷೆ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.   07-08-2020  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರ   386kb  ವೀಕ್ಷಣೆ
 2  2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ  ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯತಂಡ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   10-08-2020  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರ   415kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
 3  2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ  ಸಮೀಕ್ಷೆ - ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಗೌರವಧನ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ - 1   17-08-2020   ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   400kb  ವೀಕ್ಷಣೆ 
 4  2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು – ಸುತ್ತೋಲೆ-2  21-08-2020   ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ   264kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
5 2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು – ಸುತ್ತೋಲೆ-3 26-08-2020 ಕನ್ನಡ   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  636kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
6

2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು – ಸುತ್ತೋಲೆ-4

29-08-2020 ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರ  458kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
 6A

2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು– ಸುತ್ತೋಲೆ-5

18-11-2020  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     712KB  ವೀಕ್ಷಣೆ  
7

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

30-09-2020  ಕನ್ನಡ  ಸರ್ಕಾರ    610kb ವೀಕ್ಷಣೆ 
8

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯ  ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ   ಅನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

10-02-2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    792kb ವೀಕ್ಷಣೆ
9

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ               ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ-1 

20-05-2021  ಕನ್ನಡ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ     745kb  

ವೀಕ್ಷಣೆ

10

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ-2 

17.07.2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ    619kb ವೀಕ್ಷಣೆ
11

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03.08.2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  879kb ವೀಕ್ಷಣೆ
12

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25.03.2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  873kb ವೀಕ್ಷಣೆ
13

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

18.09.2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  3.14mb ವೀಕ್ಷಣೆ
14

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ತಂಡ ನೇಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

05.08.2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 845kb ವೀಕ್ಷಣೆ
15

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

03.04.2021 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 6.4mb ವೀಕ್ಷಣೆ
16

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

18.04.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 5.9mb ವೀಕ್ಷಣೆ
17

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿದ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ-1  

28.06.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 883kb ವೀಕ್ಷಣೆ
18

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕುರಿತು.ಸುತ್ತೋಲೆ-2

30.08.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 377kb ವೀಕ್ಷಣೆ
19

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.ಸುತ್ತೋಲೆ-3

15.09.2022 ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 719kb ವೀಕ್ಷಣೆ
20

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹಂಗಾಮುವಾರು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

12.09.2022 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 499kb ವೀಕ್ಷಣೆ
21

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

26.08.2022 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 443kb ವೀಕ್ಷಣೆ
22

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 'ಸಹಾಯವಾಣಿ' ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

07.11.2022 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ 1.04mb ವೀಕ್ಷಣೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-12-2022 12:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080